Фінансовий облік вибуття основних засобів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 78
Сутність, визначення й оцінка основних засобів, види вибуття основних засобів, їх характеристика. Організаційно-економічна характеристика ресторанного комплексу "Стара Прага". Первинний облік та документальне оформлення вибуття основних засобів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансовий облік вибуття основних засобівОсновні засоби - це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 2500 гривень (за ціною придбання). Залежно від того, яким шляхом надходять основні засоби (далі - ОЗ) на підприємство, формується їх первісна вартість. П(С) БО 7 «Основні засоби» містить такі способи визначення первісної вартості залежно від способу надходження ОЗ: 1. Якщо залишкова вартість переданого обєкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю буде справедлива вартість переданого обєкта із включенням різниці до витрат звітного періоду. Якщо, згідно з принципом визнання, субєкт господарювання визнає в балансовій вартості обєкта основних засобів витрати на заміну частини обєкта, тоді він припиняє визнання балансової вартості заміненої частини, незалежно від того, чи амортизували замінену частину окремо.На момент створення підприємства воно, згідно Статуту, мало Статутний фонд у розмірі 20500 (двадцять тисяч пятсот) гривень. Підприємство має резервний (страховий) фонд, розмір якого складає 25% Статутного фонду підприємства. РК «Стара Прага» несе відповідальність по зобовязанням усім своїм майном, на яке згідно з законом може бути звернено стягнення по вимозі кредиторів. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокуповування, забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобовязань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом згідно чинному законодавству. Для розробки стратегічної програми маркетингу, аналізу наявної діяльності підприємства (економічної, фінансової, маркетингової та збутової) оцінки ефективності діяльності підприємства необхідно зробити аналіз виробничо-господарської діяльності за основними техніко-економічними показниками: динаміка доходів від реалізації продукції, рівня собівартості продукції, валового прибутку, рентабельності підприємства та чистого прибутку його діяльності.Вибуття основних засобів (крім автомобільного транспорту) через фізичний або моральний знос, втрату корисності, розкрадання, аварійний стан оформляється актом на списання основних засобів (форма ОЗ - 3) (Додаток №1). Для списання непридатних до використання обєктів основних засобів створюють ліквідаційну комісію. Вибуття основних засобів з інших причин: реалізація, безоплатна передача, передача у фінансову оренду, обмін на подібні чи неподібні активи, повернення внеску у статутний капітал товариства оформляється актом приймання-передачі основних засобів (форма ОЗ - 1). Зараховано в дохід від реалізації необоротних активів суму, яка підлягає сплаті покупцями (дебіторами) за продані їм основні засоби 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 742 «Доход від реалізації необоротних активів» Аналітичний облік основних засобів ведеться згідно з наказом державного казначейства України кожному інвентарному обєкту. кожному інвентарному обєкту обовязково присвоюється інвентарний номер, який наносять на обєкт і зазначають у документах і реєстрах з обліку обєктів.Переведено телевізор до груп вибуття основних засобів за балансовою вартістю, Акт на списання основних засобів 200,00 286 109 200,00 286 109 списано знос 1800,00 131 109 1800,00 131 109 Отримано оплату за телевізор від покупця на розрахунковий рахунок ЧЕК КБ365875 300,00 311 681 300,00 311 681 Списано реалізований телевізор з балансу Акт про списання 200,00 943 286 200,00 Відображено фінансовий результат Звіт про фінансові результати 250,00 712 791 250,00 Основні завдання організації обліку й контролю наявності та руху основних засобів: правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в регістрах обліку надходження, внутрішнього переміщення й вибуття обєктів основних засобів;Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Документування основних засобів оформлюється такими первинними документами як: «Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», «Акт введення в експлуатацію основних засобів», «Акт списання основних засобів», «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини», «Інвентарна картка обліку основних засобів», «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів», «Картка обліку руху основних засобів». Основні засоби, що стали непридатними для користування, підлягають списанню відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.

План
Зміст операції Кореспонденція рахунківЗміст операції Документ Сума За даними базового п-ва Сума За нормативними даними

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?