Фінансовий облік та внутрішній аудит товарних запасів в оптовій торгівлі України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Удосконалення організації і методики фінансового обліку та внутрішнього аудиту на оптових торговельних підприємствах України в умовах ринкових відносин. Методика ОРQ-аналізу оборотних засобів оптового підприємства. Управління закупівлею товарних запасів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Укоопспілка Львівська комерційна академіяРобота виконана на кафедрі аудиту Львівської комерційної академії Укоопспілки. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор РУДНИЦЬКИЙ Василь Степанович, Львівська комерційна академія Укоопспілки, завідувач кафедри аудиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор МНИХ Євген Володимирович, Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю кандидат економічних наук, доцент ЛАЗАРИШИНА Інна Дмитрівна, Національний університет водного господарства та природокористування, завідувач кафедри обліку і аудиту, м. Захист відбудеться “16” лютого 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.35.840.01 у Львівській комерційній академії Укоопспілки за адресою: 79005, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії за адресою: 79005, м.Утвердження ринкових відносин в Україні вимагає принципово нових підходів до управління товарними запасами, що зумовлює необхідність удосконалення методики та організації фінансового обліку та внутрішнього аудиту. Разом з тим необхідно зазначити, що низка питань теорії та практики фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів (первинна документація; організація та методика фінансового обліку в оптовій торгівлі; компютеризація внутрішнього аудиту та інші) недостатньо досліджені та потребують детальних наукових розробок. Актуальність названих аспектів обліку й аудиту вимагає теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій з організації та методики фінансового обліку та внутрішнього аудиту товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі України, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження. удосконалити систему внутрішнього кодування товарів на оптовому підприємстві з використанням ієрархічного або фасетного методу класифікації товарних запасів, яка дозволить максимально спростити процес обліку товарних запасів при збереженні його контрольних функцій; організаційно-інформаційну модель внутрішнього аудиту товарних запасів, яка конкретизує обєкти, джерела інформації, методичні прийоми внутрішнього аудиту, узагальнення та реалізацію результатів аудиту. набуло подальшого розвитку: - організація та методика фінансового обліку і внутрішнього аудиту на підприємствах оптової торгівлі України, зокрема, дано критичний аналіз існуючої організації та методики фінансового обліку і внутрішнього аудиту і запропоновані нові принципи й підходи до їх здійснення.У першому розділі „Економічна сутність товарних запасів в оптовій торгівлі та основи їх обліку та внутрішнього аудиту” уточнено економічну суть товарних запасів в оптовій торгівлі. Дослідження терміну „товарні запаси”, який наводять автори в економічній літературі, дозволяє зробити висновок, що його тлумачення досить вдало наводиться в П(С)БО 9, згідно з яким товарні запаси - це товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу. Управління постачанням (постачальник оцінюється за такими критеріями як якість і асортимент товару, ціна, доставка й обслуговування, обсяги продажу товару, кількість і вартість повернутих товарів та інші). В групу О попали донори - ті товари чи постачальники, які надають кредит у більшому обсязі, ніж це необхідно для наповнення товаром логістичної системи підприємства, яке закуповує товар. Постачальники цієї групи надають таку відстрочку на погашення кредиту, що за цей час замовник встигає продати товар, отримати за нього гроші і ще деякий час використовувати їх для фінансування закупівлі інших товарів.В роботі розроблена матрична модель управління закупівлею товарних запасів на основі проведення поєднаного АВС-та XYZ-аналізу, яка інтегрує різні варіанти постачання товарних запасів. Використання цієї моделі аналізу дозволяє оптимізувати витрати, повязані з придбанням, зберіганням та продажем товарів, прогнозувати оптимальні обсяги товарних запасів. Надані рекомендації щодо використання методів оцінки вибуття товарних запасів, до яких відносяться: метод ідентифікованої собівартості; метод середньозваженої собівартості; метод ФІФО; оцінка вибуття за цінами продажу різними підприємствами оптової торгівлі, виходячи з асортименту, вартості товарних позицій та використання ПЕОМ. Удосконалено систему кодування товарів з використанням ієрархічного або фасетного методу, яка дозволяє спростити процес обліку товарних запасів при збереженні його контрольних функцій.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?