Фінансовий облік розрахунків з оплати праці - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 81
Економіко-правове забезпечення нормативної бази регулювання обліку розрахунків з оплати праці. Організація облікової політики на підприємстві. Удосконалення фінансового обліку розрахунків з оплати праці. Основні аспекти методики проведення його аудиту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
«Фінансовий облік» на тему: Фінансовий облік розрахунків з оплати праціУчасть працюючих у частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати,яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата-один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці,її продуктивності,збільшення обсягів виробничої продукції,поліпшення її якості та асортименту. Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу економіки України до ринкового механізму функціонування,дуже важливими задачами є прискорення науково-технічного прогресу,зменшення використання “живої” праці,механізація трудомістких робіт,оптимізація використання трудових ресурсів,зменшення втрат робочого часу. Облік праці та заробітна плата-одна з найважливіших і складних ділянок роботи,що потребує точних і оперативних даних у яких відбуваються зміни чисельності робітників,витрати робочого часу,категорії робітників,виробничих витрат.Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і _е грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) визначені П(С)БО 26 «Виплати працівникам», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. Поточні виплати працівникам включають заробітну плату за окладами і тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо. Виплати по закінченні трудової діяльності - виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності працівника. Виплати інструментами власного капіталу підприємства - виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством), або сума зобовязань підприємства працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством. Інші довгострокові виплати - виплати працівнику (окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які не підлягають сплаті у повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.В загальному на підприємстві працює така кількість людей: ·2010 рік-367осіб; Ефективність виробничої діяльності ТОВ «Кищенці» характеризується системою економічних показників,вибір яких залежить від складових діяльності підприємства. Аналізуючи динаміку економічних показників, виберемо такі показники: обсяг товарної продукції,прибуток, рентабельність,середньорічна вартість основних засобів, фондоввідача та продуктивність праці. Аналіз економічних показників у динаміці за 2010 - 2012 роки дає можливість оцінити роботу підприємства,виявити тенденцію зміни цих показників,а також виявити недоліки у роботі товариства та їх причини. Аналіз діяльності ТОВ «Кищенці» необхідно починати з обсягів продукції, так як від величини цього показника в значній мірі залежить рівень всіх інших показників діяльності управління.Нарахування оплати праці може здійснюватися за складеними трудовими угодами та актами приймання виконаних робіт.Усі первинні документи з нарахування оплати праці підписують керівники структурних підрозділів, в яких виконувались відповідні роботи. Для обліку нарахування заробітної плати та інших виплат працівникам використовується рахунок 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”. За кредитом цього рахунку відображається нарахована працівникам заробітна плата (основна і додаткова, інші нарахування), за дебетом - суми утриманих податків та платежів, виплата заробітної плати, суми інших утримань із заробітної плати. Рахунок 66 „Розрахунки за виплатами працівникам” має такі субрахунки: - 661 „Розрахунки за заробітною платою”; Удосконалення системи організації оплати праці підприємства в контексті створення ефективного мотиваційного механізму повинно базуватися на наступних принципах: дотримання конституційних прав і свобод людини на працю, що дозволить заробітній платі відігравати ту роль, яку вона повинна виконувати в реалізації соціальних прав людини і, перед усім, його права на працю.В ТОВ «Кищенці» застосовується журнально-ордерна форма обліку. Для обліку затрах праці,виконаних робіт і нарахування заробітної плати в ТОВ «Кищенці» Маньківського району Черкаської області застосовують різні форми первинних документів.

План
1.1 Економічний зміст та форми оплати праці

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?