Фінансовий облік розрахунків з оплати праці - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 81
Вивчення економічного змісту, форм та економіко-правового забезпечення нормативної бази регулювання обліку розрахунків з оплати праці. Аналіз фінансового обліку фінансового обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві на прикладі ТОВ "Кищенці".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
«Фінансовий облік» на тему: «Фінансовий облік розрахунків з оплати праці»Участь працюючих у частці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді заробітної плати,яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - один з найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці,її продуктивності,збільшення обсягів виробничої продукції,поліпшення її якості та асортименту. Збільшення суспільної продуктивності обумовлено, насамперед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу економіки України до ринкового механізму функціонування,дуже важливими задачами є прискорення науково-технічного прогресу,зменшення використання “живої” праці,механізація трудомістких робіт,оптимізація використання трудових ресурсів,зменшення втрат робочого часу. Облік праці та заробітна плата - одна з найважливіших і складних ділянок роботи,що потребує точних і оперативних даних у яких відбуваються зміни чисельності робітників,витрати робочого часу,категорії робітників,виробничих витрат.Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і _е грошовій формах) за роботи, виконані працівниками, та її розкриття у фінансовій звітності підприємствами, організаціями, іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ) визначені П(С)БО 26 «Виплати працівникам», який затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. Поточні виплати працівникам включають заробітну плату за окладами і тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час (щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні виплати, що підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконують відповідну роботу, тощо. Виплати по закінченні трудової діяльності - виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності працівника. Виплати інструментами власного капіталу підприємства - виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством), або сума зобовязань підприємства працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством. Інші довгострокові виплати - виплати працівнику (окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які не підлягають сплаті у повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.Питання з оплати праці регулюються основними нормативними документами: - Трудові відносини регулюють Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. Закон України "Про оплату праці" визначає: структуру заробітної плати, порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати, джерела коштів на оплату праці, систему організації і тарифну система оплати праці. Також законом передбачено державне та договірне регулювання оплати праці. права працівників на оплату праці та їх захист. У колективному договорі встановлюються взаємні зобовязання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; умов і охорони праці; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку. Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобовязується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобовязуються виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.Керівництво підприємства багато уваги приділяє підготовці і перепідготовці своїх спеціалістів і керівників, а також шляхом резерву кадрів з числа найбільш перспективних працівників шляхом їх навчання в ВНЗ. Ефективність виробничої діяльності ТОВ «Кищенці» характеризується системою економічних показників,вибір яких залежить від складових діяльності підприємства. Аналізуючи динаміку економічних показників, виберемо такі показники: обсяг товарної продукції,прибуток, рентабельність,середньорічна вартість основних засобів, фондів віддачі та продуктивність праці. Аналіз економічних показників у динаміці за 2010 - 2012 роки дає можливість оцінити роботу підприємства,виявити тенденцію зміни цих показників,а також виявити недоліки у роботі товариства та їх причини.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи обліку розрахунків з оплати праці

1.1 Економічний зміст та форми оплати праці

1.2 Економіко-правове забезпечення нормативної бази регулювання обліку розрахунків з оплати праці

Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства

2.2 Організація облікової політики на підприємстві

Розділ 3. Фінансовий облік розрахунків з оплати праці на підприємстві

3.1 Первинний облік оплати праці

3.2 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці

3.3 Удосконалення фінансового обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві

3.4 Методика проведення аудиту оплати праці

3.5 Фінансовий облік розрахунків з оплати праці з використанням компютерних технологій

Висновки

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?