Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 109
Сутність, види та оцінка малоцінних та швидкозношуваних предметів. Документування руху, синтетичний та аналітичний облік малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві. Відображення переоцінки МШП у бухгалтерській звітності організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметівАктуальність теми полягає в тому, що сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні підвищує відповідальність і самостійність підприємств у виробці та прийнятті управлінських рішень забезпеченню ефективності їх роботи. Працюючи в умовах ринку, чи конкуренції, власник повинен постійно аналізувати вигідність придбання і виробництва різних видів засобів, співставляти витрати, які викликані недовикористанням виробничих потужностей, і потенціальний прибуток від їх додаткової експлуатації. Виробничі запаси - придбані або самостійно виготовлені вироби, які підлягають подальшій переробці на підприємстві. До виробничих запасів належать сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, тара й тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали передані в переробку, запасні частини, інші матеріали та малоцінні швидкозношувані предмети.Такі предмети в бухгалтерському обліку прийнято називати малоцінними і швидкозношувані предметами. До МШП згідно П(С)БО 9 «Запаси» відносять предмети, термін експлуатації яких не перевищує року чи нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Таким чином, підприємство самостійно повинно розподілити наявні на його балансі МШП на дві групи: малоцінні та швидкозношувані предмети (рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"), які відображаються у складі запасів у другому розділі активу балансу "Оборотні активи"; Критерієм, що розмежовує віднесення предмета до однієї з розглянутих категорій (МШП чи МНМА) є термін його корисної експлуатації: якщо цей термін менше 1 року, то такий предмет враховується в складі «Запасів», а якщо більше 1 року - у складі «Необоротних активів». В наказі про облікову політику підприємство повинно визначитись з вартісною межею таких предметів, при досягненні якої малоцінні предмети будуть входити до складу основних засобів, а ті предмети, що не досягли цієї межі, будуть враховуватись в складі оборотних активів підприємства як МШП.Первісна вартість придбаних підприємством, безоплатно отриманих та виготовлених власними силами поточних МШП формується так само, як і запасів. Оцінка МШП на дату балансу здійснюється за правилом нижчої оцінки, тобто обєкти обліку МШП оцінюються за нижчою з вартостей: первісною або чистою вартістю реалізації. При вибутті МШП оцінюють за одним з методів: - ідентифікованої собівартості;Всі операції по надходженню і списанню матеріальних цінностей на підприємствах повинні оформлюватися типовими формами документів, затвердженими наказом Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» № 352 від 29.12.95р. До первинних документів бухгалтерського обліку відносять документи, якими оформлюється надходження МШП, нарахування зносу, відпуск предметів у виробництво, їх списання тощо. Відпуск матеріалів постачальником підприємством-одержувачам здійснюється на підставі накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей форма № М-20, яка виписується у трьох примірниках на підставі договору (контракту), нарядів та інших відповідних документів та підписується особою, яка здійснювала відпуск товарно-матеріальних цінностей, а також головним бухгалтером. Перший примірник накладної вручається підприємству-одержувачу МШП як супровідний документ, який є підставою оприбуткування МШП; другий залишається на складі підприємства-постачальника і служить підставою для списання відпущених МШП; третій екземпляр накладної передається пропускному пункту для контролю за вивезенням МШП за межі території підприємства. На підставі накладної на відпуск товарно-матеріальних цінностей і налогової накладної постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних цінностей та їх оплату з зазначенням суми ПДВ.За дебетом рахунка відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки облік затрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів. Під первісною вартістю придбаних малоцінних предметів розуміють фактичну собівартість придбання, яка включає покупну вартість та транспортно-заготівельні витрати (витрати по перевезенню, вантажно-розвантажувальні роботи, оплату послуг посередницьких організацій, митні збори, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. сутність, види та оцінка МШП

1.1 Сутність, види та оцінка МШП

1.2 Оцінка МШП

Розділ ІІ. документування та облік МШП

2.1 Документування руху МШП

2.2 Синтетичний та аналітичний облік МШП

Розділ ІІІ. відображення МШП у фінансовій звітності підприємства

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?