Фінансовий облік капіталу в дооцінках та додаткового капіталу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Сутність та оцінювання капіталу в дооцінках та додаткового капіталу. Документальне оформлення та облік капіталу в дооцінках та додаткового капіталу. Синтетичний та аналітичний облік капіталу в дооцінках та додаткового капіталу та шлях їх удосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота на тему «Фінансовий облік капіталу в дооцінках та додаткового капіталу» виконана з використанням практичних матеріалів підприємства ТОВ «Розрахунково-кліринго-консалтингова компанія «АВС-РЕЄСТР». Зміст роботи включає вступ, шість розділів, висновки та пропозиції, список використаних джерел і додатки. В першому розділі висвітлено теоретичні аспекти оцінювання капіталу в дооцінках та додаткового капіталу.Документальне оформлення та облік капіталу в дооцінках та додаткового капіталуСаме цей показник фінансової звітності дає уявлення про масштаби та а успішність розвитку підприємств, а в сукупності з іншими показниками - про його фінансовий стан. Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності підприємства, одним із найістотніших показників, який характеризує фінансовий стан підприємства. Відповідно капітал у дооцінках та додатковий капітал, які входять до складу власного, мають теж дуже велике значення в діяльності підприємства - є основою формування капіталу підприємства, фундаментом його діяльності, запорукою стабільності та надійності. Тому дуже важливим є питання правильного бухгалтерського обліку капіталу у дооцінках та додаткового капіталу на підприємстві, в цьому і проявляється актуальність даної теми. І хоча проблемам обліку власного капіталу присвячено багато праць, й нині існує проблема удосконалення методології бухгалтерського обліку власного капіталу з урахуванням сучасних вимог обліку та міжнародного досвіду.Від обсягу, походження, вартості, оптимальності структури капіталу, доцільності його трансформації в основні і оборотні засоби залежить фінансовий добробут підприємства і результати його діяльності. Капітал - це накопичений шляхом збереження запас економічних благ у формі, грошових коштів та реальних капітальних товарів, що залучаються його власникам в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в економічній системі базується на ринкових принципах і повязане з фактором часу, ризику і ліквідності [21]. Складовими капіталу підприємства є: 1) власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобовязань; Мета аналізу формування капіталу складається у оцінці структури і динаміки джерел формування капіталу, а також у визначенні впливу на фінансовий стан підприємства капіталу, що додатково залучається [24]. Власний капітал - це сукупність власних фінансових ресурсів підприємства, відображена в першому розділі пасиву бухгалтерського балансу, що знаходиться в електронній (статутний капітал, додатковий капітал, резервний фонд) та нефондовій (нерозподілений прибуток) формах, і належить йому на правах власності, господарського ведення і повного розпорядження [17].З цією метою 28 жовтня 1998 року згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1706 було затверджено «Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів», в якій було регламентовано напрями приведення національної системи бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Головною подією в українському бухгалтерському обліку стало введення в дію з 2000 року закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а також сімнадцяти національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (на момент друку матеріалу). Закон «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», за яким сьогодні слід працювати, а також прийняте Положення (стандарти) бухгалтерського обліку містять багато корисної інформації. На сьогоднішній день в Україні існує 2 Національних положення (стандарти) бухгалтерського обліку та 29 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Методичні рекомендації, в яких розглядається питання розкриття інформації за статтями балансу (Звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) тощо, можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності) [10].У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності, наказу про облікову політику підприємство визначає: - основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і формування статей звітності; Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні) активів для оприбуткування їх вартості за балансом, підприємство використовує різні методи приведення вартості активів у відповідність до їх реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, формування резервів тощо.

План
План облік капітал дооцінка додатковий

Вступ

1. Сутність та оцінювання капіталу в дооцінках та додаткового капіталу

2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?