Фінансовий облік і аналіз надходження і використання малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 199
Економічна сутність та значення в малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства. Аналіз законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів організації. Удосконалення обліку сучасної компанії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Теоретико-методологічні аспекти обліку та аналізу малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства розроблялися відомими вченими економістами-теоретиками, такими ак Чухно А. А., Чумаченко М. Г., Базилевич В. Д., Ільїн В. В., Варналій 3. С., Шегда А. В., Старостіна А. О. та інші. Розвиток методології бухгалтерського обліку та економічного аналізу малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства відображено у працях вчених обліково-аналітичної науки, таких як Бутинець Ф. Ф., Кужельний М. В., Ткаченко Н. М., Бондар М. І., Швець В. Г., Голов С. Ф., Гура Н. О., Дорош Н. І., Дрозд І. К., Нападовська Л. В., Петрик О. А., Кузьмінський Ю. А., Шевчук В. О., Ковтун Н. В., Мельник Т.Г., Засадний Б. А., Мисака Г. В., Шарманська В. М., Головко В. І. та інші. Метою курсової роботи є вивчення, систематизація та узагальнення теоретичних і методичних аспектів обліку та аналізу малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства, а також розробка та впровадження пропозицій щодо удосконалення цих процесів та наведення шляхів використання результатів аналізу малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства в управлінні підприємством. Для досягнення зазначеної мети, були поставлені наступні завдання: - розглянути економічну сутність та значення в малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства; проаналізувати законодавчо-нормативне забезпечення бухгалтерського обліку та економічного аналізу малоцінних і швидкозношуваних предметів підприємства;Курсова робота складається з 48 сторінок, включає 6 таблиць та 2 рисунки.Такі предмети в бухгалтерському обліку прийнято називати малоцінними і швидкозношувані предметами. До МШП згідно П(С)БО 9 «Запаси» відносять предмети, термін експлуатації яких не перевищує року чи нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Таким чином, підприємство самостійно повинно розподілити наявні на його балансі МШП на дві групи: малоцінні та швидкозношувані предмети (рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»), які відображаються у складі запасів у другому розділі активу балансу «Оборотні активи»; Критерієм, що розмежовує віднесення предмета до однієї з розглянутих категорій (МШП чи МНМА) є термін його корисної експлуатації: якщо цей термін менше 1 року, то такий предмет враховується в складі «Запасів», а якщо більше 1 року - у складі «Необоротних активів». В наказі про облікову політику підприємство повинно визначитись з вартісною межею таких предметів, при досягненні якої малоцінні предмети будуть входити до складу основних засобів, а ті предмети, що не досягли цієї межі, будуть враховуватись в складі оборотних активів підприємства як МШП.За дебетом рахунка відображаються за первісною вартістю придбані (отримані) або виготовлені МШП, за кредитом - за обліковою вартістю відпуск МШП в експлуатацію зі списанням на рахунки облік затрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів. Під первісною вартістю придбаних малоцінних предметів розуміють фактичну собівартість придбання, яка включає покупну вартість та транспортно-заготівельні витрати (витрати по перевезенню, вантажно-розвантажувальні роботи, оплату послуг посередницьких організацій, митні збори, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Вартість безкоштовно отриманих МШП відбивається в складі інших доходів на рахунку 745 «Доходи від безоплатно отриманих активів» звітного періоду. При веденні аналітичного обліку надходження, передачі МШП в експлуатацію, обліку в експлуатації тощо слід використовувати первинні документи, форми яких затверджені Наказом № 145. При застосуванні методу ЛІФО (в даний час не використовується) в примітках до фінансової звітності наводиться різниця між вартістю запасів, відображеною на дату балансу в обліку і звітності і найменшою з вартості, обчисленою із застосуванням методу середньозваженої собівартості, ФІФО, чистої вартості реалізації.У процесі фінансово-економічного аналізу МШП підприємства виникають питання, які повязанні з аналізом матеріального забезпечення підприємства та ефективності використання матеріальних ресурсів. Тому основну інформаційну базу фінансово-економічного аналізу становлять дані бухгалтерського та управлінського обліку, планові та звітні калькуляції собівартості продукції, матеріали планових та фінансових служб та інших підрозділів підприємства, які беруть безпосередньо участь в організації безперебійного постачання підприємства всіма необхідними малоцінними та швидкозношуваними предметами та в пошуку резервів економії цих ресурсів.Для аналізу МШП потрібно здійснити: ?перевірку правильності оприбуткування малоцінних та швидкозношуваних предметів; Для загальної характеристики фінансово-господарської діяльності підприємства вивчають наявність, склад та структуру малоцінних та швидкозношуваних предметів. У таблиці 3.1 наведено аналіз структури малоцінних та швидкозношуваних предметів за місцем знаходження.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?