Фінансовий моніторинг в системі взаємодії суб’єктів господарювання на фінансових ринках - Автореферат

бесплатно 0
4.5 166
Інструментарій фінансового моніторингу, його напрями, спрямовані на розкриття системної взаємодії суб’єктів господарювання на фінансових ринках. Основні результати банківської діяльності щодо взаємодії суб’єктів господарювання на ринку кредитних ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник - кандидат економічних наук, професор Дікань Лариса Василівна, Харківський національний економічний університет, завідувач кафедри контролю і аудиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Азаренкова Галина Михайлівна, Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, заступник директора з наукової роботи та міжнародних звязків кандидат економічних наук, доцент Краснова Ірина Вікторівна, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності Захист відбудеться «7» липня 2011 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64.055.02, Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м.Водночас саме завдяки застосуванню фінансового моніторингу субєкти господарювання спроможні визначати стан та переважні напрями функціонування, оскільки фінансовий моніторинг спрямований на своєчасне відстеження відхилень у фінансових показниках, за рахунок чого забезпечується обєктивне обґрунтування, ухвалення та впровадження необхідних управлінських рішень. Водночас з цим практичне застосування простих описових моделей із розкриття наявної інформації про досліджувані явища та процеси не завжди є достатнім для досягнення сталого функціонування і розвитку різних субєктів господарювання фінансового ринку, про що свідчить зростання кількості охоплених фінансовим моніторингом вітчизняних субєктів господарювання більше ніж у шість разів за підсумками останніх пяти років, що зумовлює актуальність обраного напряму дослідження, його значущість щодо практичної реалізації інструментарію фінансового моніторингу. Теоретичні аспекти фінансового моніторингу, визначення його етапів та особливостей здійснення розглядаються в наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних учених-економістів: Г. М. Зокрема, це стосується уточнення економічного змісту поняття «фінансовий моніторинг» з погляду його субєктів та обєктів, розробки підходів і рекомендацій щодо впровадження моделей фінансового моніторингу та узагальнення процедур аналізу в системі взаємодії субєктів господарювання на фінансових ринках для отримання повної та комплексної інформації про досліджувані процеси і явища з метою подолання протиріч у розвитку субєктів господарювання. У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися такі методи: порівняння та логічного узагальнення - для розкриття сутності та змісту фінансового моніторингу, визначення його інструментарію; графоаналітичний метод та економетричний аналіз (регресійний і кореляційний аналізи) - для дослідження стану взаємодії субєктів господарювання на фінансових ринках, узагальнення процедури аналізу результатів банківської діяльності в системі взаємодії субєктів господарювання на фінансових ринках; метод формалізації (представлення економетричних явищ і процесів за допомогою математичної символіки) - для обґрунтування процедури аналізу взаємодії субєктів господарювання на фінансових ринках, розроблення методичного підходу до визначення значущості результатів фінансового моніторингу.У першому розділі - «Теоретичні основи фінансового моніторингу в системі взаємодії субєктів господарювання на фінансових ринках» - визначено сутність та зміст фінансового моніторингу, проаналізовано й узагальнено його інструментарій та обґрунтовано напрями здійснення в системі взаємодії між різними субєктами господарювання на фінансових ринках. При цьому розгляд сутності та змісту такого спостереження повно уособлюється у визначенні категорії «моніторинг», а притаманні напрями економічної діяльності, а саме фінансова діяльність субєктів господарювання, розкриваються в окремих дефініціях, де особливе місце займає поняття «фінансовий моніторинг». Виходячи з цього, в роботі сформовано авторське визначення поняття «фінансовий моніторинг» у такий спосіб: фінансовий моніторинг - це складний багатоступеневий процес урахування протягом певного часу змін у розвитку фінансових відносин досліджуваного субєкта господарювання, що здійснюється відповідно до основних складових частин моніторингу та показників, які визначають доцільність розкриття згаданих відносин взагалі згідно з фінансовими аспектами проведення діяльності відповідно до обєкта моніторингу. Визначено субєкт, обєкт та предмет фінансового моніторингу, що сприяло виокремленню фінансових потоків субєктів господарювання як узагальненого предмета фінансового моніторингу та розкрито їх системну взаємодію на фінансових ринках на основі результатів фінансового моніторингу відповідно до рухомості фінансових потоків таких субєктів господарювання.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?