Фінансовий менеджмент - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 41
Вплив співвідношення власних і позикових коштів підприємства на рентабельність власних засобів. Економіко-математична модель оптимізації позикових коштів. Управління фінансовими ризиками і операційний леверидж. Оцінка ефективності дивідендної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота є самостійна робота студента, яка сприяє закріпленню теоретичних знань з дисципліни „Фінансовий менеджмент”. Мета - розширення та поглиблення знань студентів з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення субєктів господарювання, розвиток навиків самостійної діяльності у процесі дослідження обраної теми, формування практичних навиків управління операційною та інвестиційною діяльністю, віднайдення правильних фінансових рішень. Завдання: розглянути закони України, постанови уряду та інші нормативні документи, які регламентують функціонування обєкта дослідження; У теоретичній частині курсової роботи студентами розкривається зміст управління фінансами підприємств з напрямку, визначеному згідно обраного варіанту.Теми теоретичної частини курсової роботи за варіантами наведемо в таблиці 1.1 Таблиця 1.1 - Теми теоретичної частини 1 Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 2 Методологічні основи побудови систем забезпечення фінансового менеджменту 3 Методичний інструментарій фінансового менеджментуСкладемо економіко-математичну модель оптимізації суми позикових коштів, приймаючи як мету одержання максимального ефекту фінансового важеля за рахунок залучення довго-і короткострокових кредитів, тобто: позиковий кошти фінансовий ризик де х - шукана величина довго-і короткострокових кредитів (ДКК). Розрахуємо значення показників економічної рентабельності, ефекту фінансового важеля і рентабельності власних коштів у попередньому і звітному роках. Підставивши значення з графи 2 табл.2.1 у (2.8), одержимо: Звідси: Помятаючи, що згідно (2.9), х 0, зобразимо область рішення задачі (рисунок 2.1): Рисунок 2.1 - Область рішення задачі (дані за попередній рік) Робимо висновок: політика залучення позикових коштів у попередньому році була задовільною, що позначилося на рівні рентабельності власних коштів (95% замість 79,6%) і ефекті фінансового важеля (57% замість 42,17%). Наприклад, якщо ФЗН = 0, а ОЗН = 96,5 (таблиця 2.2), то Відхилення зі знаком " " означає перевищення фактичного значення показника, а відхилення зі знаком "-" - перевищення оптимального значення показника.Під платоспроможністю розуміють здатність підприємства покривати заборгованість по пасивах за рахунок активів. Показник загальної платоспроможності (ЗПС) указує, на скільки можуть бути перекриті позикові кошти за допомогою основних засобів і виробничих запасів, і розраховується в такий спосіб: (2.12) де, ОЗ - основні засоби й інші необоротні активи, ВЗ - виробничі запаси, ПК - позикові кошти. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) відображає, наскільки можливе погашення заборгованості за рахунок його грошових коштів , тобто: (2.13) де ГК - грошові кошти, РП - розрахунки та інші пасиви. Перемінними в створюваній моделі будуть обсяг короткострокових кредитів і сума запасів підприємства (вибір саме цих величин як перемінних обумовлений їхньою максимальною ліквідністю). Виходить, при короткострокових кредитах, рівних 1088 грн., і виробничих запасах, рівних 8066 грн., платоспроможність підприємства максимальна і дорівнює: Виконаємо аналогічні розрахунки для даних за звітний рік (графа 4 таблиці 2.6); обмеження приймуть вид: 6440 ;Для визначення правильності політики розподілу прибутку, яка здійснюється на підприємстві скористаємося наступними співвідношеннями: а) можливість підприємства направити більшу чи меншу частину прибутку на виплату дивідендів відобразимо так: ВД`=ВД (2.25) де ВД` - оптимальна величина виплачених дивідендів, - необхідне збільшення ( ), зменшення(-), суми виплачених дивідендів для досягнення оптимального значення. б) Нову норму розподілу прибутку НР" можна представити в такий спосіб: (2.26) в) У звязку зі зміною величини виплачених дивідендів змінюється РП" - величина прибутку, реінвестованого у виробництво. (2.27) г) Дійсно, подібна зміна позначиться на обсязі власних коштів (чим більше засобів спрямовувати на виплату дивідендів, тим меншими будуть інвестиції у виробництво, тобто в збільшення власних коштів): ВК`=ВК (2.28) де ВК` - нове значення величини власних коштів підприємства, ВК - фактичне значення величини власних коштів. д)Оскільки капітал підприємства складають власні і позикові кошти: К=ВК ПК, (2.29) де К - капітал підприємства, ПК - позикові кошти, то для збереження його фактичного значення необхідно змінити (збільшити чи зменшити в залежності від зміни власних засобів) також і величину позикових коштів. Політика адміністрації в розподілі прибутку тим краще, ніж ближче значення до нуля (). є) Щоб зясувати вплив нових значень ПК і ВК на рентабельність скористаємося формулою: РВК=(1-П)* , (2.36) де РВК - рентабельність власних коштів підприємства, П - ставка податку на прибуток, ЕР - економічна рентабельність, ССВ - середня ставка відсотка за кредит. Підставивши в (2.36) замість фактичних значень ПК і ВК їхні нові значення ПК" і ВК", визначимо оптимальне значення РВК`: РВК`=(1-П)* , (2.37) де РВК` - оптимальное

План
Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

2. Практична частина

2.1 Стратегія управління позиковими коштами

2.2 Управління платоспроможністю субєкта господарювання

2.3 Стратегія розвитку і дивідендна політика

2.4 Управління фінансовими ризиками і операційний ліверидж (важіль)

Рекомендована література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?