Фінансовий менеджмент - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 41
Системи забезпечення фінансового менеджменту. Підприємство як підсистема національного господарства. Цілі та задачі управління фінансами. Фінансовий механізм і його забезпечення. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю на підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Складність та різноманітність зовнішніх та внутрішніх фінансових відносин субєктів господарювання, посилення конкуренції на фінансових та товарних ринках визначають необхідність високоефективного управління фінансами на мікрорівні з використанням світового досвіду і врахуванням вітчизняних реалій. Виступаючи, як складова системи загального менеджменту, фінансовий менеджмент дає змогу збалансовувати фінансові ресурси підприємств відповідно до обраних пріоритетів діяльності, координувати результати та підвищувати ефективність виробничого менеджменту, маркетингу та менеджменту персоналу, формувати високі темпи економічного розвитку, значно підвищувати конкурентоспроможність субєктів господарювання і забезпечувати їх стабільний розвиток у довгостроковому періоді.Будь-яке підприємство представляє собою складне поєднання різноманітних ресурсів, організованих та скоординованих з метою виробництва товарів та (або) послуг. Тому в широкому розумінні виробництво або виробничо-господарська діяльність на підприємстві включає всі процеси, необхідні для створення продукту (розробка, виготовлення) і доведення його до споживача (реклама, інформація, транспорт, торгівля). Підприємство можна представити як складну, відкриту, соціально-технічну та фінансово-економічну систему, повязану специфічними відносинами із зовнішнім середовищем. З національним господарством його повязує рух матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів або багато взаємоповязаних матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, які проходять через підприємство. Ці потоки повязують підприємство з постачальниками, банками, іншими промисловими підприємствами, державою тощо (рис.Управління фінансами - це сукупність прийомів, методів і засобів, що використовуються для підвищення прибутковості підприємства і мінімізації ризику неплатоспроможності. Для досягнення цієї мети фінансовим менеджерам необхідно вирішити наступні завдання: постійно підтримувати поточну платоспроможність (ліквідність) підприємства, тобто своєчасно виконувати поточні зобовязання за рахунок оборотних активів; підтримувати платоспроможність в довгостроковому періоді, тобто виконувати зобовязання перед інвесторами та кредиторами, які мають довгострокові вкладення в підприємства; Зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства (рис. Сформулюємо цілу систему цілей управління фінансами, що різняться за ступенем формалізації і можливостями кількісної оцінки: виживання підприємства в умовах банкрутства;Перший рівень ставить наступні задачі: а) прийняття фінансових рішень по перспективах розвитку підприємства і поточній діяльності; б) залучення джерел інвестування та їх використання; в) проведення фінансової політики. Підприємство обирає зручну для нього форму організації фінансової роботи, виходячи з конкретних умов господарювання, структури управління, наявності територіально відокремлених підрозділів (філій, представництв). Відповідає за організацію фінансової роботи на підприємстві фінансова служба. Його структура і чисельність залежать від організаційно-правової форми підприємства, характеру господарської діяльності, обсягу виробництва та загальної кількості працівників підприємства. Наведена структура фінансового відділу в цілому відповідає змісту тієї фінансової роботи, яку необхідно виконувати на підприємстві для фінансування всіх затрат підприємства і здійснення розрахунків.Все розмаїття відносин, в яке підприємство вступає з субєктами зовнішнього середовища, базується на фінансовій інформації про це підприємство, що дозволяє оцінити можливість практичної реалізації своїх економічних інтересів у взаємовідносинах з ним. Фінансова інформація представляє собою набір даних (в систематизованій певним чином формі) про стан: господарських ресурсів, зобовязань і фінансових джерел фірми; З іншого боку, фінансова інформація, яка є продуктом праці вищого менеджменту кожного підприємства, формується, виходячи з ідеї раціонального управління фінансами. Мельниченко вважають, що “інформація - це відомості, одержані з різних джерел, які необхідно знайти чи одержати, вивчити чи дослідити, відкинути чи прийняти, перевірити і за необхідністю перевірити ще раз, перетворити на ресурс, прийняти рішення по його використанню і прорахувати (спрогнозувати) її загальну вигоду (економічну, соціальну, технологічну, політичну тощо)”. Ф.І. Хміль зазначає, що досі немає загальновизначеного поняття інформації і пропонує наступне визначення: “Тепер у загальному розумінні інформація - це документальні або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Системи забезпечення фінансового менеджменту

1.1 Підприємство як підсистема національного господарства

1.2 Цілі та задачі управління фінансами підприємства

1.3 Організаційне забезпечення системи управління фінансами

1.4 Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами

Розділ 2. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю

Висновок

Список літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?