Фінансовий менеджмент - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 41
Сутність фінансового менеджменту, його основні принципи (системності та ін.), завдання. Розрахунок чистого дисконтованого доходу від інвестиційного проекту. Ефективність внеску в акціонерне товариство. Оцінка рівня конкурентоздатності продукції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансовий менеджмент як окрема наука виник в розвинутих країнах на межі XIX і XX ст. з розвитком грошових і товарних ринків та з появою нагальної потреби у більш детальному обґрунтуванні фінансових операцій економічними розрахунками. Для розуміння суті фінансового управління на підприємстві необхідно визначити базові категорії - «фінанси», «фінансові ресурси», «менеджмент». Фінансові ресурси - це основа фінансів підприємства - сукупність грошових коштів, що перебувають у розпорядженні підприємств і є джерелом їх виробничого і соціального розвитку. Фінансовий менеджмент - це система цілеспрямованих дій з управління формуванням, використанням та розподілом фінансових ресурсів підприємства та оптимізації їх обігу, в яку входять: · Формування і реалізація фінансової політики підприємства, фінансове планування і прогнозування. Фінансова діяльність посідає важливе місце в управління підприємством, від неї залежить повнота фінансового забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, тому головною метою фінансового менеджменту є: знаходження розумного компромісу між завданнями, що їх ставить перед собою підприємство, і фінансовими можливостями реалізації цих завдань.Спільним для усіх підприємств є визначення головної мети фінансового менеджменту - забезпечення максимізації добробуту (багатства) власників капіталу підприємства, що знаходить конкретне втілення у підвищенні ринкової вартості підприємства (або його акцій) тобто одержання максимальної вигоди від функціонування підприємства в інтересах його власників. Головна мета фінансового менеджменту конкретизується у системі цілей, що різняться за ступенем формалізації, пріоритетності і можливостями кількісної оцінки, а саме: · максимізація ринкової вартості підприємства; 1) Забезпечення високої фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку - відбувається шляхом втілення ефективної політики фінансування господарської діяльності підприємства, управління формуванням фінансових ресурсів, оптимізації фінансової структури підприємства. 3) Забезпечення мінімізації фінансових ризиків - реалізується шляхом ефективного управління фінансовими ризиками, що передбачає оцінку окремих видів фінансових ризиків, застосування превентивних заходів і ефективних норм зовнішнього та внутрішнього страхування.Вихідні дані: Капітал можна використати у різних сферах бізнесу: - вкласти гроші в інвестиційний проект; відкрити депозитний рахунок у банку під відсоток; Необхідно вибрати найбільш вигідну сферу бізнесу: - розрахувати вкладання грошей в інвестиційний проект. При вкладенні 120 тис. грн в інвестиційний проект з доходом 30,0 тис. грн ми отримуємо чистий дисконтований дохід 17,45 тис. грн. 2) Внесення коштів на депозит (банківський вклад) приносить щорічний дохід за рахунок відсотків (Ві= 14%) або забезпечує накопичення капіталізацію доходу (Dk), тобто нарощенням суми вкладу за складними відсотками (i). тис.грн, де - майбутня вартість вкладу при нарахуванні складних відсотків;Відкриття депозитного рахунку в банку: - під простий відсоток - 84 тис. грн.Необхідно визначити економічну ефективність придбання акцій акціонерного товариства. У розрахунках економічної ефективності за базові витрати приймається статутний фонд підприємства, а за поточні базові результати - потік чистого прибутку, який виплачується акціонерам у формі дивідендів та ринкова вартість пакету акцій на кінець розрахункового періоду. У розрахунку ринкової вартості пакету акцій, рентної економічної ефективності норматив капіталізації або дисконтування та критерій внутрішньої норми рентабельності приймаються на рівні банківського відсотка за депозитом. Необхідно розрахувати: - коефіцієнт оплати підприємницьких здібностей дирекції акціонерного товариства; Інформаційне забезпечення задачі: Коефіцієнт оплати підприємницьких здібностей дирекції акціонерного товариства - відносна величина чистого прибутку на 1 грн статутного фонду, що залишається субєкту підприємницької діяльності в якості винагороди за виконання функцій (формула 3.1): , (3.1) де n-кількість фундацій, що акумулюють виплати за підприємницьку діяльність, включаючи фонди на утримання і преміювання правління АТ, од.;У маркетинговому дослідженні конкурентоспроможності продукції власного виробництва необхідно порівняти два варіанти технічного устаткування, визначити їх технологічний рівень, оцінити конкурентноздатність за вибраними критеріями. Фонд робочого часу устаткування прийняти 3750 год./рік. 1) За диференційованим методом встановлюють відносні показники (формула 3.5): qi = Pi2 / Pi1 або qi = Pi1 / Pi2 (3.5) де Pi2 та Pi1 - параметри (показники) оцінюваної і базової техніки. Якщо збільшення показника свідчить про поліпшення якості виробу, відносний показник розраховуємо за першою формулою, а якщо зменшення показника характеризує поліпшення якості виробу, то застосовуємо другу формулу. 3) Комплексний показник технічного рівня Qty визначаємо за формулою 3.

План
Зміст

1. Теоретична частина

1.1 Сутність фінансового менеджменту

1.2 Мета та завдання фінансового менеджменту

2. Практична частина

2.1 Задача 1. Вибір виду бізнесу

2.2 Задача 2. Ефективність внеску в акціонерне товариство

2.3 Задача 3. Оцінка рівня конкурентоздатності продукції

1. Теоретична частина

1.1 Сутність фінансового менеджменту

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?