Фінансовий менеджмент - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 41
Необхідність, сутність і завдання фінансового менеджменту. Управління прибутком від різних видів фінансово-господарської діяльності. Ефект фінансового лівериджу. Реформування та еволюційний розвиток фінансів підприємств в умовах вітчизняної економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансовий менеджментГоловним економічним інструментом впливу на напрями і динаміку економічного розвитку виступають фінанси. Реформування та еволюційний розвиток фінансів підприємств в умовах вітчизняної економіки, забезпечення її стабільності потребують новітніх науковообгрунтованих методів управління їх функціонуванням.Фінансовий менеджмент як спеціалізована сфера управління фінансами підприємств виник в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Саме в цей період у промислово розвинутих країнах, головним чином в США, почався бурхливий розвиток таких галузей, як електроенергетика, звязок, залізничний транспорт, які вимагали розробки не просто технічних проектів, але й обґрунтування економічної ефективності, оскільки для реалізації даних проектів необхідні були значні суми капіталу. Таке запізніле використання дисконтування було обумовлено тим, що до цього періоду кількість великих проектів була обмеженою, а, отже, не виникало потреби у використання основ фінансової математики. Таким чином, подальший розвиток фінансового менеджменту як науки відбувався досить швидкими темпами і в основному був присвячений дослідженню проблем прийняття рішень в умовах ризику та взаємозвязку ризику і дохідності. Це може бути досягнуто за рахунок проведення відповідної політики фінансування господарської й інвестиційної діяльності підприємств; за рахунок оптимізації джерел формування фінансових ресурсів, а також за рахунок оптимізації фінансової структури капіталу підприємств.Головною метою управління формуванням операційного прибутку підприємства є виявлення основних чинників, які визначають його остаточний розмір і пошук резервів подальшого збільшення його суми. Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, що є головною метою створення підприємства, забезпечує основну частку його доходу і повязана з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг ). У результаті здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство отримує доходи від різних видів діяльності і несе відповідно до цих доходів витрати. Прибуток, якщо він капіталізується, а не розподіляється серед власників і не використовується на різні цілі, збільшує власні фінансові ресурси підприємства. Доходи від інвестиційної діяльності підприємства складаються з доходів від реалізації необоротних активів, раніше придбаних підприємством, і доходів від інвестицій у фінансові активи.Цей показник розглядають як важіль, за допомогою якого можна значною мірою змінити результати виробничо-фінансової діяльності підприємства. Фінансовий леверидж характеризує використання підприємством позикових засобів, які впливають на вимірювання коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Фінансовий леверидж являє собою обєктивний фактор, що виникає з появою позикових засобів в обсязі використовуваного підприємством капіталу, що дозволяє йому отримати додатковий прибуток на власний капітал. Цей показник доцільно обчислювати у процесі санаційного аудиту підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, маючи на меті визначити відхилення від оптимальної структури капіталу та оцінити ризики, що при цьому виникають, а також під час розробки такої стратегії фінансування санації, яка дасть змогу оптимізувати джерела залучення фінансових ресурсів. Останнє рівняння показує, що рентабельність власного капіталу залежить не від абсолютних величин, якими є суми власного та позичкового капіталу, а від відносних показників (рентабельність активів, проценти за кредит, коефіцієнт заборгованості).Для розрахунку резерву сумнівної дебіторської заборгованості підприємство обрало чотири останні звітні роки. Сума дебіторської заборгованості на 30.06.2011 р. склала 500000грн. Період Чистий дохід від реалізації Сума безнадійної дебіторської заборгованості Розрахувати резерв сумнівної дебіторської заборгованості? Розвязок: 1) Визначаємо коефіцієнт сумнівності (Кс) за формулою: Кс = AБЗН / AДЗНРис.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретична частина

1.1 Необхідність, сутність і завдання фінансового менеджменту

1.2 Управління прибутком від різних видів фінансово - господарської діяльності

1.3 Фінансовий ліверидж. Ефект фінансового лівериджу

Розділ 2. Практична частина

Висновки

Список використаних літературних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?