Фінансовий менеджмент в буряко-цукровому підкомплексі України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 116
Розробка теоретичних основ і практичних рекомендацій, спрямованих на розвиток і підвищення ефективності механізму фінансового менеджменту. Опис структури інформаційного забезпечення, створення методики для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національний аграрний університетВ умовах переходу економіки АПК України до ринкових відносин стан і перспектива їх фінансової діяльності, раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів набувають першочергового значення. На сучасному етапі в Україні основи фінансового менеджменту у теоретичному і практичному плані потребують подальшої розробки і вдосконалення. Раціональне вирішення проблеми залежить, насамперед, від прийняття обґрунтованих фінансових рішень, оскільки саме фінансовий менеджмент передбачає формування, розподіл та раціональне використання фінансових ресурсів. У відповідності до мети наукового дослідження в дисертації були поставлені і вирішені такі основні задачі: - розкрито економічний зміст фінансового менеджменту та умови його функціонування в системі розвитку бурякоцукрового підкомплексу АПК України, що дало можливість адаптувати фінансові потоки економіки галузі до умов господарської діяльності; Для реалізації поставлених у дисертаційній роботі завдань були використані такі методи та методики: монографічний - при вивченні та аналізі наукової, науково - технічної та економічної літератури з досліджуваної проблеми, усвідомлення змісту, місця та завдань фінансового менеджменту в загальній системі управління; методи економічного аналізу - при оцінці сучасного стану ефективності бурякоцукрового виробництва на національному та регіональному рівнях; методи формування блок-схем та графічні, кореляційно - регресійного аналізу, методи оптимізаційного математичного моделювання та прогнозування, методи кластеризації - для обґрунтування пріоритетів економічного розвитку цукрових заводів; методи співставлення - з метою порівняння фактичного рівня бурякоцукрового виробництва з прогнозними розрахунками і на цій основі впровадити відповідні системи їх фінансового забезпечення.Фінанси виступають головним економічним фактором впливу на формування ринкових відносин в Україні, ефективним знаряддям державної політики, спрямованої на забезпечення життєдіяльності суспільства, заохочення бізнесу та інвестиційної діяльності, підтримання рівня зайнятості тощо. Виконана порівняльна оцінка проблеми дослідження фінансового менеджменту дала можливість встановити відмінності у визначенні фінансів українських та зарубіжних економістів, розглядати фінанси як економічну категорію, що відображає створення, розподіл і використання фондів фінансових ресурсів для задоволення потреб господарської діяльності, надання різноманітних послуг населенню з боку держави, забезпечення виконання державою її функцій, а також визначити сфери фінансових відносин окремих підприємств та способів управління ними (рис.1). Таким чином, фінансовий менеджмент представляє собою процес розробки цілей управління фінансами та здійснює вплив на них за допомогою важелів та методів фінансового механізму. Окреслені функції фінансового менеджменту мають не тільки теоретичне, але й практичне значення, тому що дають можливість реальні виробничі завдання адаптувати до стану фінансів підприємств, впливати на організацію фінансової роботи і обґрунтувати напрямки реалізації фінансового менеджменту, ефективно використовувати його інформаційне забезпечення. Уточнена структура інформаційної бази є основою для складання фінансової звітності, прийняття рішень при оцінці фінансового стану підприємств, забезпечує різноманітні інформаційні потреби користувачів, зокрема щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами, участі в капіталі підприємства, оцінці якості управління, оцінці здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобовязання тощо.1.Раціональне та ефективне використання фінансових ресурсів виступає необхідною умовою функціонування підприємств, підтримання рівня зайнятості, стабілізації економічного стану в державі. Дослідження фінансів як економічної категорії, їх порівняльна оцінка дала можливість визначити сферу фінансових відносин підприємств, обґрунтувати менеджмент фінансовими ресурсами на основі системного підходу. 3.Досліджена методика формування інформаційного забезпечення процесу управління фінансами, як сукупності інформаційних ресурсів та способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур, дозволяє проведення аналізу за даними фінансової звітності підприємства, структуризацію великих обємів вихідних даних з метою їх постійного використання на основі компютерних технологій та окремих програм. Обгрунтовані стратегія та методологія забезпечення фінансової стійкості підприємств та апробовані на господарській діяльності бурякоцукрового підкомплексу Чернігівської області та України і включать в себе економіко-організаційну оцінку сучасного стану галузі на основі системного підходу, дають можливість виявити негативні фактори, що призвели до нестабільності міжгалузевих і фінансових відносин, неефективності системи кредитування (як короткострокового, так і довгострокового) цукрових заводів, дефіциту власних оборотних засобів.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?