Фінансовий менеджмент основних виробничих фондів підприємства (на прикладі асоціації “Сумим’ясопром") - Автореферат

бесплатно 0
4.5 192
Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів підприємств, дослідження факторів, що впливають на ефективність фінансового менеджменту основних виробничих фондів. Розроблення альтернативних шляхів їх оновлення в умовах перехідної економіки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВАВ роботі проаналізовано ефективність використання основних виробничих фондів підприємств, досліджено фактори, що впливають на ефективність фінансового менеджменту основних виробничих фондів. Запропоновано альтернативні шляхи оновлення основних виробничих фондів в умовах економіки перехідного періоду. Проведено аналіз діючих в Україні та альтернативних методик нарахування амортизації основних виробничих фондів. Запропоновано шляхи покращення фінансового менеджменту з метою підвищення ефективності використання основних виробничих фондів. В диссертации на основе анализа и обобщения теоретических основ финансовой деятельности уточнены определения “основные фонды”, “основные средства”, а также понятие “финансовый менеджмент основных производственных фондов” с учетом особенностей экономики переходного периода. економіка фінансовий фонд менеджментОдним з ключових завдань, що стоять перед промисловістю України, є ефективне використання та відновлення основних виробничих фондів. Питання вирішення проблеми ефективного використання та оновлення основних виробничих фондів привертає увагу багатьох вітчизняних науковців: М.Д. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження були використані при виконанні науково-дослідницьких тем: “Розробка і економічне обґрунтування рекомендацій по вдосконаленню організації виробництва, праці і управління в умовах інтенсифікації виробництва” (номер державної реєстрації 01870072941); “Фінансові важелі забезпечення стійкості виробництва” (номер державної реєстрації 01960052861). Відповідно до поставленої мети у дисертаційному дослідженні вирішувалися такі завдання: уточнити поняття фінансового менеджменту основних виробничих фондів та його складових частин відповідно до теми дослідження; визначити галузеві особливості формування основних виробничих фондів переробних підприємств сільського господарства в умовах економіки перехідного періоду та вдосконалити класифікацію цих фондів;У першому розділі “Теоретичні засади визначення економічної сутності основних виробничих фондів” розкрито соціально-економічну сутність фінансового менеджменту та теоретичні аспекти визначення економічної ефективності основних фондів; розглянуто класифікацію та оцінку основних фондів підприємств; визначено методичні підходи до відображення зносу та амортизації основних виробничих фондів підприємства. Проведене в дисертаційній роботі дослідження соціально-економічної сутності фінансового менеджменту та теоретичних аспектів визначення економічної ефективності основних виробничих фондів свідчить, що менеджмент в загальному вигляді - це система теоретичних та практичних знань про принципи, методи, засоби і встановлення форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності та забезпечення прибутку як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Аналізуючи основні виробничі фонди підприємства, фінансовий менеджмент повинен враховувати: забезпеченість підприємства основними виробничими фондами; ступінь впливу стану та використання основних виробничих фондів на фінансові показники роботи підприємства; стан зношеності основних виробничих фондів; порядок нарахування амортизації основних виробничих фондів; питому вагу основних виробничих фондів в основних фондах підприємства тощо. Висвітлені сторони категорій основних засобів і основних фондів, дають можливість визначити найважливіші характеристики, зокрема, вони являють собою суспільно виражену в двох формах власність (державна та приватна); беруть участь у виробництві протягом тривалого проміжку часу в незмінній натуральній формі; вивільняються з економічного обороту частинами протягом всього періоду їх використання; беруть участь у формуванні вартості виробленої продукції в розмірі суми зносу; є продуктом попередньої людської праці з властивою для них вартістю; відновлюються в натуральному виразі за рахунок капітальних вкладень та відповідних джерел господарських грошових потоків. У другому розділі “Фінансовий аналіз стану основних виробничих фондів” досліджено сучасний стан основних виробничих фондів, здійснено аналіз впливу основних виробничих фондів на фінансові показники роботи підприємства, розглянуто рівень організації та шляхи вдосконалення обліку основних виробничих фондів на підприємстві.Проведене дисертаційне дослідження фінансового менеджменту основних виробничих фондів дало можливість виробити науково обґрунтовані положення щодо вдосконалення організації управління основними виробничими фондами підприємств, методики вдосконалення обліку основних виробничих фондів. Фінансовий менеджмент основних виробничих фондів повинен базуватися на безперервному управлінському контролі, передбачуваності результатів, попереджувальному контролі, створенні інформаційно-компютерних систем та цілої низки підсистем.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?