Фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяльності підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Сутність фінансового механізму забезпечення прибуткової діяльності підприємства, показники його дієвості. Залежність операційних умов та фактори впливу на величину прибутку під час визначення результативності господарської діяльності підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяльності підприємстваПроте можливості такого підходу є обмеженими і забезпечити сталий економічний розвиток вітчизняних підприємств на перспективу можна винятково за умов здійснення реформування їх фінансового механізму в напрямі застосування перспективних форм і методів оптимального співвідношення власних та залучених фінансових ресурсів, що формують фінансову базу прибуткової господарської діяльності. Посилення дієвості такого фінансового механізму виступає ключовою детермінантою інтенсифікації темпів господарської діяльності підприємств, а також особливою підвалиною вирішення сучасних проблем їх економічного розвитку. Зростання актуальності досліджуваної проблематики, а також перевага в теорії і практиці фрагментарного аналізу та вибіркового підходу щодо висвітлення її окремих аспектів, обумовили потребу побудови фінансового механізму, структурною основою якого була б цілісна система забезпечення прибуткової діяльності підприємства. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи, що виконують колективи Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» і кафедр фінансів та економіки підприємства Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, а також кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом «Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного підприємництва в Україні» (державний реєстраційний номер 0105U004944), у межах якої запропоновано підхід до оцінки фінансового механізму забезпечення прибуткової діяльності підприємства. Для досягнення мети використано систему загальнонаукових та специфічних методів дослідження: аналіз і синтез - для вивчення обєкта та предмета дослідження; історико-логічний метод - для зясування генезису поняття фінансового механізму підприємства; метод узагальнення і наукової абстракції, категоріально-логічний метод - для розкриття та уточнення змісту поняття фінансового механізму забезпечення прибуткової діяльності підприємства та ролі прибутку в функціональному призначенні його господарської діяльності; системний аналіз - для визначення логіки та послідовності дієвості інструментарію фінансового механізму забезпечення прибуткової діяльності підприємства; статистичного групування і порівняння - для використання діючих моделей оцінки формування прибутку підприємства та обґрунтування необхідності посилення впливу фінансового механізму, під час виконання факторного аналізу забезпечення прибуткової діяльності підприємств молочної промисловості; графічний - для наочної ілюстрації досліджуваних явищ, процесів і закономірностей.У першому розділі дисертації - «Теоретичні основи фінансового механізму забезпечення прибуткової діяльності підприємства» - досліджено економічну природу фінансового механізму підприємства та визначено концептуальні основи його органічної побудови шляхом системного підходу до формування складових елементів відповідно до посилення їх впливу на забезпечення прибуткової діяльності підприємства. Автор констатує, що критерії впливу на позитивні зрушення у сфері зміцнення господарської діяльності підприємства формуються виходячи з того, що фінансовий механізм у своїх діях має єдину спрямованість - сприяти підвищенню рівня фінансової результативності, по-друге, питання вдосконалення його дій завжди здійснюються системно, у взаємозвязку з удосконаленням всього господарського механізму в межах правового поля та фінансової політики підприємства. Це сприяє обєктивному посиленню ролі фінансового механізму в підвищенні ефективності усіх видів господарської діяльності підприємства, забезпеченні високого рівня прибутковості, що зміцнює потенціал самофінансування підприємства як самостійного товаровиробника в ринкових умовах господарювання. У цьому аспекті запропоновано розглядати фінансовий механізм забезпечення прибуткової діяльності підприємства як наявність інструментарію фінансових засобів, дія якого визначається фінансовою політикою підприємства і регламентується правовим, нормативним та інформаційним забезпеченням й спрямована на формування й регулювання фінансових потоків, що створюють необхідні умови та забезпечують здійснення господарської діяльності підприємства. Автор обґрунтовує, що кількісна сторона фінансового механізму забезпечення прибуткової діяльності підприємства повинна реалізовуватись у формуванні необхідних обсягів фінансових ресурсів для фінансування всіх видів господарської діяльності, а якісна - забезпечувати цільове спрямування дії його методів і важелів на рух фінансових потоків, що створюють умови для зростання прибуткової діяльності та зміцнення фінансового стану підприємства (рис.У дисертації зроблено науково-теоретичне узагальнення, проведено оцінку та запропоновано пріоритетні напрями розвитку фінансового механізму забезпечення прибуткової діяльності досліджуваних підприємств.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?