Фінансовий механізм управління дефіцитом державного бюджету України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 128
Обґрунтування та розробка практичних рекомендацій з підвищення ефективності фінансового механізму управління дефіцитом бюджету України. Стабілізація соціально-економічного розвитку держави. Специфіка фінансових відносин у сучасних умовах господарювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тропіна Валентина Борисівна, Чернігівський державний інститут економіки і управління, професор кафедри економічної теорії Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Лисяк Любов Валентинівна, Дніпропетровська державна фінансова академія Міністерства фінансів України, завідувач кафедри бюджету та казначейської справи кандидат економічних наук, доцент Кучер Галина Вікторівна, Київський національний торговельно-економічний університет, доцент кафедри фінансів фінансовий економічний бюджет Захист відбудеться «22» червня 2011 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.У фінансовій системі України нерозвязаними залишено численні проблеми сфери державних фінансів, а відтак державний бюджет як основа бюджетно-податкової політики недостатньо повно виконує функцію регулювання соціально-економічних процесів. Все це свідчить про актуальність проблеми збалансування державного бюджету на сучасному етапі розвитку економіки України, посилює значимість і важливість формування та функціонування фінансового механізму управління дефіцитом бюджету держави. Незважаючи на значну кількість наукових праць з питань бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку країни, дотепер у фінансовій літературі недостатньо висвітлені засади формування та використання фінансового механізму управління дефіцитом державного бюджету, бракує аналізу процесів управління бюджетним дефіцитом. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (номер державної реєстрації 0106U006542), підрозділ «Механізм функціонування фінансового ринку» (шифр № 06БФ040-01), у межах якої автором досліджено теоретичні засади та прикладні аспекти обрання оптимальних джерел покриття бюджетного дефіциту завдяки проведенню операцій на фінансовому ринку. Основні положення, які формують наукову новизну результатів дисертаційного дослідження, полягають у наступному: вперше: - сформовано підходи до реалізації фінансового механізму управління бюджетним дефіцитом шляхом формалізації й обґрунтування теоретико-прикладних засад застосування економетричного моделювання впливу макроекономічних показників, що відбивають обсяги ВВП, державного боргу, грошової маси, на дефіцит державного бюджету України, що дає можливість визначати основні напрями його використання як інструмента стабілізаційної політики держави;У першому розділі «Теоретичні засади дослідження фінансового механізму управління дефіцитом бюджету» охарактеризовано сутність бюджетного дефіциту і причини його формування; здійснено ретроспективний аналіз концепцій збалансованості державного бюджету; визначено економічний зміст і склад фінансового механізму управління дефіцитом державного бюджету. У другому розділі «Функціонування фінансового механізму управління дефіцитом державного бюджету в Україні» проаналізовано вплив дефіциту державного бюджету на соціально-економічний розвиток країни, досліджено ефективність фінансового механізму управління дефіцитом бюджету на основі співставлення планових і реальних показників виконання державного бюджету, зясовано практичні аспекти фінансового механізму управління дефіцитом державного бюджету України у контексті обрання джерел фінансування бюджету. Аналіз взаємозвязку дефіциту державного бюджету та індикаторів соціально-економічного розвитку України дав змогу дослідити вплив певних показників на стан балансу державного бюджету, що є основою моделювання їхнього впливу на бюджетний дефіцит. Аналіз тенденцій формування та виконання державного бюджету України за 2000-2009 рр. дав можливість визначити основні напрями підвищення ефективності фінансового механізму управління бюджетним дефіцитом, а саме: 1) формування системи реального середньострокового планування, що має спиратися на достовірне прогнозування показників макроекономічного розвитку на три-пять років; 2) оптимізація податкового навантаження на субєктів підприємницької діяльності з метою надання їм можливостей бути внутрішніми кредиторами держави за фінансування бюджетного дефіциту; 3) підвищення ефективності використання коштів державних фондів; 4) забезпечення повернення державних позик з метою недопущення погіршення міжнародного кредитного рейтингу України; 5) запровадження державного механізму реінвестування доходів як додаткового джерела грошових надходжень до бюджету та ін..

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?