Фінансовий механізм страхової системи України: проблеми функціонування і розвитку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 153
Економічна сутність і функції страхової системи. Засади інституціоналізації страхової системи, структура її елементів і їх зміст. Основні чинники, що впливають на ефективність функціонування та розвитку страхової системи України в умовах фінансової кризи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукРоботу виконано в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Осипов Василь Іванович, Одеський державний економічний університет, професор кафедри економіки підприємства Офіційні опоненти: заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Базилевич Віктор Дмитрович Київський національний університет імені Тараса Шевченко, декан економічного факультету, завідувач кафедри економічної теорії; заслужений економіст України, доктор економічних наук, професор Барановський Олександр Іванович, Університет банківської справи Національного банку України (м. Захист відбудеться «04» червня 2010 р. о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.41.055.01 в Одеському державному економічному університеті за адресою: 65026, м.Вирішення теоретико-методологічних проблем розбудови страхової системи України, яке спирається на застосування системного підходу, загальнонаукових підходів, доктрин фінансової науки та економіко-математичних методів дає змогу виявити специфічні засади, взаємозвязки складових страхової системи, визначити закономірності ії функціонування і розвитку. Методологічний аспект дослідження| фінансового механізму страхової системи дає змогу зясувати сутність та характер системних явищ у страхуванні, визначити вплив окремих елементів на зміни, що відбуваються у страховій системі та її підсистемах, розробити моделі їх розвитку. Проблемами розвитку страхування, його економічної сутності, методологічними засадами страхової діяльності, визначенням ролі й значення інституціональних засад страхування, дослідженням тенденцій розвитку страхового ринку України, страхових ринків трансформаційних економік і економік індустріально розвинутих країн, пріоритетами формування систем пенсійного забезпечення і соціального захисту, забезпечення фінансової стійкості, надійності страхових компаній, питаннями державного нагляду займаються провідні вчені у сфері фінансів як зарубіжних країн, так і України. Дисертація виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт Одеського державного економічного університету за темою “Становлення та особливості розвитку фінансового менеджменту в Україні” (номер державної реєстрації 0104U005271), у межах якої автором запропоновано теоретичні засади побудови страхової системи, а саме: визначено сутність страхових відносин, доповнено функції страхування; запропоновано підхід до застосування основних положень фінансового менеджменту на рівні страхової компанії, обґрунтовано методологічні підходи до управління капіталом страховика, досліджено сучасні тенденції розвитку страхового ринку, сформульовано концептуальні положення управління фінансовими зобовязаннями страховика; за темою “Бюджетна система України: аналіз стану та основні напрямки вдосконалення бюджетних відносин в умовах макроекономічного розвитку” (номер державної реєстрації 0107U011415), у межах якої автором досліджено процеси взаємозвязку функціонування страхової системи та економічної системи країни в цілому, зясовано вплив соціального страхування і страхового ринку на процеси формування та витрачання коштів державного бюджету; за темою “Теоретичні і практичні проблеми становлення фінансового ринку в Україні” (номер державної реєстрації 0108 U011020), у межах якої автором сформульовано теоретико-методологічні засади становлення і функціонування фінансового механізму страхової системи, запропоновано заходи з підвищення ефективності фінансового механізму функціонування страхового ринку, соціального страхування. При дослідженні еволюції страхування, становленні і розвитку його фінансового механізму використовувались методи діалектики та єдності історичного і логічного; при дослідженні і формуванні теоретико-методологічних засад функціонування страхової системи використовувався системний підхід; при обґрунтуванні категоріального апарату щодо страхових відносин, для формулювання наукових положень і уточнення понятійного апарату щодо страхування, страхової системи, страхового ринку, системи соціального страхування - метод наукових абстракцій, інші методи пізнання соціально-економічних явищ; при структуризації страхової системи, визначенні закономірностей ії функціонування - ідеографічний і номографічний методи; для розкриття механізму функціонування страхової системи та ії складових, їх взаємозвязку і взаємозалежності застосовувався системний підхід; при аналізі впливу факторів на розвиток і функціонування страхової системи та ії елементів, виявленні впливу функціонування страхових інститутів на економіку країни - методи порівняння, групувань, вибірок, графічні та економіко-статистичні методи; при розробці концепції розвитку страхової системи України - методи аналогії та екстраполяції; при розробці практичних рекомендацій щодо оцінювання фінансового стану елементів страхової системи - методи аналізу і синтезу.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?