Фінансовий механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 120
Особливість організаційно-функціональних передумов забезпечення фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Характеристика сучасного соціально-економічного стану України та його вплив на забезпеченість місцевих бюджетів власними коштами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. доцент кафедри фінансів та кредиту. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту. кандидат економічних наук, доцент Бак Наталія Андріївна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Захист дисертації відбудеться «12» січня 2011 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.20 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м.Лишаються відкритими проблеми, спричинені непропорційністю соціально-економічного розвитку територій, нераціональною організацією міжбюджетних відносин, недосконалістю механізму розмежування доходів між різними рівнями бюджетної системи, відсутністю конкуренції між органами місцевими самоврядування, зниженням ефективності використання отриманих коштів, заниженням місцевими органами влади наявних дохідних джерел і завищенням видаткових потреб. Саме тому питання удосконалення міжбюджетних відносин є обєктом широких наукових досліджень і вимагає розробки теоретико-методологічних та прикладних засад фінансового механізму їх регулювання. Особистий внесок автора полягає у розробці наукових і методичних засад регулювання міжбюджетних відносин, а саме: запропоновано авторське бачення фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин, досліджено чинники впливу на проблеми формування і використання бюджетних коштів в Україні, виділено динамічні періоди розвитку міжбюджетних відносин і визначено характерні особливості їх законодавчого регулювання за допомогою сучасних методів математичної статистики, розглянуто методологію аналізу та оцінки регулювання міжбюджетних відносин. Під час дослідження були використані такі наукові методи: 1) логічне узагальнення, синтез, аналіз, абстрагування, порівняння, дедукція та індукція для визначення змісту та характерних ознак фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин; порівняння зарубіжних моделей регулювання міжбюджетних відносин; обґрунтування методики оцінки фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин; 2) системно-структурний аналіз - для розробки класифікації чинників, що впливають на дієвість фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин, які знаходять свій прояв в умовах трансформаційних змін економіки України; 3) економіко-статистичні методи (екстраполяція трендів, індексний метод, зведення, групування, аналіз показників динаміки) - для обробки статистичних даних при аналізі механізму регулювання міжбюджетних відносин; 4) стратегічний аналіз - при формуванні матриці вибору стратегії територіально-адміністративних одиниць залежно від рівня розвитку та регулювання системи «соціум-економіка-бюджет»; 5) моделювання - при оцінці впливу соціально-економічного розвитку території на забезпеченість місцевих бюджетів власними коштами; 6) графічний, графоаналітичний - для наочного подання результатів оцінки фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Інформаційною базою дослідження слугують статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Державної податкової служби, матеріали науково-дослідних інститутів та наукових центрів, які займаються прогнозуванням розвитку бюджетної системи та міжбюджетних відносин, семінарів, нарад, круглих столів і науково-практичних конференцій з питань реформування бюджетної та податкової систем і міжбюджетних відносин, нормативно-правові акти, що регламентують бюджетний процес в Україні, а також дані економічної періодики.У розділі 1 «Теоретико-правові засади фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин в Україні» узагальнено і уточнено понятійно-термінологічний апарат, зокрема поняття «міжбюджетні відносини», під якими розуміються, з одного боку, стосунки між різними рівнями влади з приводу розмежування повноважень, а з іншого - стосунки між різними рівнями влади стосовно перерозподілу фінансових ресурсів між різними рівнями бюджетної системи. Напрацювання розділу дають можливість обґрунтувати методику оцінки фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин та розробити стратегії для територіально-адміністративних одиниць залежно від рівня розвитку та регулювання системи «соціум - економіка - бюджет». Про залежність доходів бюджетів від надходження з центру засвідчує і той факт, що у 1998 році на 1 грн. доходів місцевого бюджету (без трансфертів) припадало 8 коп. трансфертів з Держбюджету, а у 2008 році - 0,23 грн.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?