Фінансовий механізм реалізації демографічної політики в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 120
Місце і роль фінансової політики та регулюючої функції державних фінансів у фінансовому забезпеченні демографічної політики. Можливість підвищення результативності демографічної політики завдяки пільговому оподаткуванню доходів багатодітних громадян.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державна податкова адміністрація України Національний університет державної податкової служби УкраїниРобота виконана у Національному університеті державної податкової служби України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Андрущенко Володимир Леонідович, Національний університет державної податкової служби України, професор кафедри податків та оподаткування. Захист відбудеться „18” грудня 2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.Складна демографічна ситуація в Україні, що характеризується депопуляцією, старінням населення та зменшенням середньої тривалості життя, непокоїть владні структури і широкі верстви суспільства, привертає увагу міжнародних організацій. Недостатня розробка наукового підґрунтя для проведення демографічної політики, відсутність цілісної державної програми ефективного використання наявних у країні фінансових ресурсів для регулювання демографічної активності населення та помякшення наслідків демографічної кризи зумовлюють необхідність дослідження фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні. Дослідженню окремих питань управління фінансовою діяльністю держави у напрямі реалізації демографічної політики як складової частини соціально-економічної політики присвятили свої праці такі українські науковці, як: В. Однак варто зазначити, що у працях вітчизняних науковців недостатньо уваги приділено питанням розробки комплексного механізму фінансування демографічної політики, а стосовно фінансового стимулювання позитивних демографічних процесів, практично відсутні дослідження, які б системно розкривали і вирішували дану проблематику. Зокрема, у роботі використано: системний підхід до методів історизму, індукції та дедукції - для дослідження сутності фінансової політики та розподільчої функції в реалізації демографічної політики, розкриття законодавчо-нормативних основ соціальних гарантій в Україні як підґрунтя для підтримки позитивних демографічних процесів; метод аналізу та синтезу, методи абстрагування, кількісного аналізу економічних показників - для отримання обєктивних висновків щодо теоретичних основ та проблематики функціонування фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні; метод аналогії та порівняльного аналізу - для виявлення особливостей зарубіжного досвіду реалізації демографічної політики з використанням фінансових механізмів регулювання; методи економіко-математичного моделювання - для встановлення тенденції зміни кількості громадян України за роками та обсягів фінансування Державної програми „Репродуктивне здоровя нації” на період до 2015 р. з метою визначення прогнозного обсягу фінансування демографічної програми на довгострокову перспективу.У розділі І „Теоретичні основи функціонування фінансового механізму в контексті реалізації демографічної політики” комплексно досліджено питання, повязані з логікою та прагматикою взаємозалежності державних фінансів і соціальної сфери, сутністю та особливостями дії фінансового механізму проведення демографічної політики, соціальними гарантіями як фінансовою базою реалізації демографічної політики в Україні. Проведене дослідження показало, що розподільча функція державних фінансів здатна забезпечити ефективну реалізацію демографічної політики. У дисертації теоретично обґрунтовано значущість фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні, який запропоновано розглядати як сукупність функціональних засобів фінансового впливу, призначених для створення у населення мотивацій щодо збільшення народжуваності, та які дозволяють подолати демографічну кризу в Україні, його конструкцію та принципи функціонування. До теоретичного пояснення функціонування фінансового механізму реалізації демографічної політики як складової соціально-економічної політики забезпечення суспільного добробуту використано концепцію оптимальності за Парето, відповідно до якої загальний суспільний добробут (або щастя) зростає, якщо стає краще одним членам суспільства, а всі інші за таких умов нічого не втрачають. У розділі ІІ „Оцінка діючого фінансового механізму реалізації демографічної політики в Україні” проведене дослідження бюджетного фінансування програм демографічного розвитку, проаналізовано стан фіскального регулювання демографічної політики, здійснено оцінку молодіжного житлового кредитування та державних грошових виплат при народженні (усиновленні) дитини як сукупності методів, за допомогою яких можливо виправити негативну демографічну ситуацію в Україні.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?