Фінансовий механізм охорони довкілля у процесі реалізації фінансової політики держави - Автореферат

бесплатно 0
4.5 161
Роль і місце фінансового механізму охорони довкілля у процесі реалізації фінансової політики України. Сучасний стан системи охорони довкілля в Україні в розрізі фінансових важелів регулювання її функціонування. Основні методи екологічного регулювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИЗахист відбудеться 1 липня 2010 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.886.01 у Львівській державній фінансовій академії Міністерства фінансів України за адресою: 79000, м. Із дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської державної фінансової академії Міністерства фінансів України за адресою: 79000, м. Розглянуто теоретичний базис, на якому ґрунтується фінансовий механізм природоохоронної сфери; відображено роль і місце вказаного механізму у межах впровадження фінансової політики держави; висвітлено законодавчі підойми, на яких ґрунтується фінансова складова національної екологічної стратегії; проведено аналітичний моніторинг процесів фінансового забезпечення охорони навколишнього природного середовища; досліджено рівень екологізації вітчизняної фінансової системи через призму сучасних економічних тенденцій; розглянуто основні напрями удосконалення правового забезпечення фінансів природоохоронної сфери; подано пропозиції щодо реформування системи екологічного оподаткування з огляду на необхідність перегляду діючих і введення нових фіскальних інструментів регулювально-стимулювального характеру; підкреслено важливість екологічної переорієнтації національної економіки України в контексті реалізації концепції сталого розвитку. В первом разделе “Теоретические основания функционирования финансового механизма охраны окружающей среды и его место в процессе реализации финансовой политики Украины” отображены особенности формирования и современное состояние отечественного финансового механизма в сфере охраны природы в контексте его влияния на становление конкурентоспособной рыночной среды как на микро-, так и на макроэкономическом уровнях. В третьем разделе “Усовершенствование финансового механизма охраны окружающей среды в условиях рыночной адаптации финансовой политики государства” подаются рекомендации практического характера, сориентированные на гармонизацию природоохранного законодательства в соответствии с международными экологическими стандартами, рассматриваются и предлагаются для внедрения конкретные мероприятия финансового характера, способные, по нашему мнению, повысить коэффициент полезного действия финансового механизма охраны окружающей среды.Першопричину екологічних проблем вбачають в антропогенній діяльності, яка, з огляду на принцип невичерпності та неушкодженості природних благ, завдає значної шкоди навколишньому природному середовищу, породжуючи дисбаланс між суспільством і природою. Розглядаючи проблеми екологічної політики та охорони довкілля в Україні, передусім, доцільно зосередити увагу на фінансових важелях еколого-економічного регулювання. Адже чинний фінансовий механізм забезпечення охорони довкілля потребує екологізації існуючих та введення нових податкових, кредитних та інших інструментів, які б забезпечили стабільний рівень фінансування природоохоронних проектів. Дисертація повязана з виконанням наукових досліджень, передбачених планом науково-дослідної роботи Львівської державної фінансової академії, у процесі опрацювання таких тем: “Фінансовий механізм раціонального використання і відтворення природних ресурсів” (номер державної реєстрації № 0106U005419), в межах якої здобувачем висвітлено окремі підходи щодо удосконалення фінансово-кредитних та адміністративно-економічних важелів раціоналізації природокористування та охорони довкілля в Україні; “Реформування податкової політики та її роль у формуванні доходів бюджетів для забезпечення сталого регіонального розвитку” (номер державної реєстрації № 0109U004033), у межах якої автором обґрунтовано необхідність перегляду й поліпшення механізму адміністрування зборів за забруднення навколишнього природного середовища як потенційно вагомих регуляторів природоохоронної діяльності. Дослідження виконувалось на основі застосування загальнонаукових методів і прийомів: діалектичного методу (для висвітлення особливостей становлення та розвитку фінансового механізму охорони довкілля в умовах трансформаційного періоду національної економіки - розділ 1, підрозділ 1.1); методу економіко-математичного моделювання (під час здійснення порівняльної характеристики систем фінансування охорони довкілля в Україні та в інших державах світу - розділ 2, підрозділ 2.1); системного аналізу (для вивчення основних тенденцій фінансового забезпечення екологічної політики держави в контексті підвищення асиміляційної спроможності природи та охорони навколишнього природного середовища в Україні - розділ 2, підрозділ 2.2); економіко-статистичного методу (для дослідження динаміки окремих показників, виявлення структурних зрушень, визначення економічних диспропорцій у природоохоронній сфері - розділ 2, підрозділ 2.2); методів аналізу та синтезу (для проведення адекватного оцінювання фінансових відносин і грошових потоків у межах природозахисної стратегії держави - розділ 2, підрозділ 2.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?