Фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Сутність фінансового механізму інвестиційного забезпечення регіонального розвитку. Особливості та суперечності функціонування фінансового механізму інвестиційного забезпечення на регіональному рівні. Сучасний стан іноземного інвестування в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Лютий Ігор Олексійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Варналій Захарій Степанович, Національний університет ДПС України, начальник Науково-дослідний центр з проблем оподаткування кандидат економічних наук, с.н.с. Захист відбудеться 03 червня 2009 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Реалізація такої мети залежить від виконання завдань подальшого вирівнювання регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку й якістю життєвого середовища, підвищення конкурентного статусу регіонів, а на цій основі - конкурентного статусу України, від зміцнення її позицій у міжнародному економічному співтоваристві, зростання інвестиційної привабливості. Складність цих завдань полягає, з одного боку, у значній диференціації регіонів України за соціально-економічним розвитком при загальному низькому його рівні практично в усіх регіонах, а з іншого боку, - в обмеженості фінансових, передусім, бюджетних ресурсів. Відповідно до мети визначено такі завдання дисертаційної роботи: розглянути еволюцію наукових вчень про інвестиції та визначити їх місце у системі соціально-економічного розвитку регіонів; Для досягнення мети дисертаційної роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: діалектичний - для розкриття теоретичних основ функціонування фінансового механізму інвестиційного забезпечення регіонального розвитку; логіко-історичний - у дослідженні еволюції інвестиційних теорій; системний - для вивчення економічного потенціалу регіонів та інвестиційного механізму забезпечення їх розвитку; наукового абстрагування - для обґрунтування організаційно-правових і економічних засад фінансового механізму інвестиційного розвитку регіонів, параметрів і форм присутності бюджетного ресурсу в системі інвестування регіонального розвитку; індексів, групування - під час оцінювання економічного й інвестиційного потенціалу регіонів, стану інвестиційного забезпечення регіонального розвитку; групування, кореляції - для оцінювання соціально-економічного ефекту інвестування в регіональний розвиток. Найбільш вагомі наукові результати, що характеризуються науковою новизною, отримані особисто й подані до захисту, полягають у наступному: вперше: визначено поняття "фінансовий механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку" як сукупність методів і фінансових інструментів, а саме: муніципальних запозичень, міжбюджетних трансфертів, приватних, у тому числі іноземних, інвестицій, кредитів, що дозволяють найбільш ефективно акумулювати та перерозподілити наявні фінансові ресурси держави, органів місцевого самоврядування, субєктів господарювання, населення з метою їх інвестиційного використання для регіонального розвитку, а також диверсифікувати структуру джерел фінансових ресурсів для досягнення соціально-економічного ефекту як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівнях;У першому розділі "Теоретичні засади формування фінансового механізму інвестиційного забезпечення регіонального розвитку" досліджено еволюцію розвитку наукових поглядів представників світових економічних шкіл щодо сутності інвестицій та визначено місце інвестицій у системі соціально-економічного розвитку регіонів, розкрито сутність фінансового механізму інвестиційного забезпечення регіонального розвиту, узагальнено існуючі методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості регіонів. Солоу) розвиток теорії інвестицій базували на дослідженнях моделей інвестиційної поведінки субєктів ринку, макроекономічних умовах інвестиційної активності, оцінці структури капіталу та джерел фінансування, виборі інвестиційної політики. Запропоновано удосконалити методичне забезпечення рейтингування регіонів за рівнем їх інвестиційної привабливості, прийнявши за основу російську методику комплексного рейтингування інвестиційної привабливості регіонів, ключовими компонентами якої є: інвестиційний потенціал як сукупність наявних у регіоні факторів виробництва і сфер вкладання капіталу; інвестиційний ризик як сукупність змінних факторів ризику інвестування; законодавчі умови як правова система, що забезпечує стабільність діяльності інвестора.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?