Фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційних банків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Проблеми організації інвестиційної діяльності комерційних банків в Україні. Пропозиції щодо оптимізації фінансового механізму інвестиційної діяльності банку методом використання механізмів інститутів спільного інвестування та промислово-фінансових груп.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Грушко Віктор Іванович, Університет економіки та права «КРОК», завідувач кафедри фінансів та банківського бізнесу. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Пересада Анатолій Анатолійович, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (МОН України), професор кафедри банківських інвестицій; Захист відбудеться “15” жовтня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Процес становлення в Україні якісно нових економічних відносин, що ґрунтуються на ринкових засадах, зумовив необхідність змін у фінансовому механізмі інвестиційної діяльності комерційних банків. Сучасний фінансовий механізм комерційних банків повинен забезпечувати оптимальне співвідношення прибутковості та ризику, сприяючи гармонізації власних інтересів і потреб субєктів господарювання, що характеризуються активним попитом на інвестиції. Саме фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційних банків є такою системою економічних відносин, яка повинна забезпечити національну економіку інвестиційними ресурсами шляхом фінансування довгострокових вкладень, контролю за їх реалізацією та аналізу отриманих результатів, він виступає ключовою детермінантою інтенсифікації банківського інвестування. Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної теми кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (номер державної реєстрації 0101U006977), підрозділ „Розвиток фінансової системи України як фактор економічного зростання” (шифр 01 БФ 040-01), в межах якої автором обґрунтовано сутність та роль фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків, а також розроблено методичні підходи до його оптимізації. удосконалено: ? визначення поняття «фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційного банку», який запропоновано розглядати як систему економічних відносин, що формується під впливом фінансової політики банківської установи, а також економічних, правових, нормативних та інформаційних чинників, і забезпечує здійснення довгострокових вкладень банку шляхом застосування певних форм, методів, інструментів і важелів; таке визначення дає можливість адекватно розкрити роль фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційного банку в його господарських процесах;У першому розділі „Теоретико-методологічні засади дослідження фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційного банку” розглянуто комплекс питань, повязаних із дослідженням економічної природи інвестицій, інвестиційної діяльності банків та фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків. У результаті здійсненого дослідження розвитку ринку банківського інвестування зясовано, що ефективність інвестиційної діяльності банків вимагає зосередження уваги на проблемах формування та функціонування фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків. У результаті узагальнення визначень фінансового та господарського механізмів у дисертації запропоновано розглядати фінансовий механізм інвестиційної діяльності комерційного банку як систему економічних відносин, що формується під впливом фінансової політики банківської установи, економічних, правових, нормативних та інформаційних чинників і забезпечує здійснення довгострокових вкладень банку шляхом застосування відповідних форм, методів, інструментів та важелів. Зовнішні чинники поділяються на: державні (політичний, законодавчий, інвестиційно-стратегічний), ринкові (конкуренція, попит і пропозиція капіталу, ціновий фактор), соціальні (мотивації індивіда як інвестора чи позичальника; мотивації прийняття рішень про інвестування), а також інформаційний, часовий фактори та фактор ризику. У другому розділі «Основні напрямки формування фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків» проаналізовано організаційні аспекти формування фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційного банку, які забезпечують акумуляцію його інвестиційних ресурсів, методи розміщення активів та системи ризик-менеджменту.Проведене в дисертаційній роботі комплексне дослідження довгострокових вкладень комерційних банків, формування і реалізації фінансового механізму інвестиційної діяльності комерційних банків дозволили сформулювати низку висновків теоретичного, методичного та науково-практичного змісту, які розвязують основні завдання відповідно до поставленої мети, а саме: 1. Визначено форми синтезу кредиту та інвестування у процесі функціонування фінансового механізму інвестиційної діяльності банку шляхом аналізу генезису економічних категорій «кредит» та «інвестиції».

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?