Фінансовий механізм функціонування пенсійних фондів в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 116
Характеристика теоретичного підходу до визначення пенсій та страхування. Принципи функціонування фондів в Україні в системі соціальних виплат пенсіонерам. Основні тенденції формування та використання фінансових ресурсів податкових резервів в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬРобота виконана у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Карлін Микола Іванович, Волинський національний університет імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту, податкової та бюджетної політики, м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович, Національний університет „Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів, м. Захист відбудеться «10» червня 2010 р. о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.Зважаючи на важливість злагодженого поєднання державних та недержавних елементів пенсійної системи в Україні, нагальною потребою є розробка такого фінансового механізму функціонування вітчизняних пенсійних фондів, який сприятиме консенсусу у задоволенні потреб їх учасників та оптимальному співвідношенню видатків та надходжень при цьому. Це, у свою чергу, вимагає якісно нових підходів до вдосконалення фінансового механізму функціонування пенсійних фондів як важливої складової пенсійної реформи в Україні. Дослідження, проведені автором, є частиною комплексної роботи, що проводилась у межах науково-дослідної держбюджетної теми “Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки” (номер державної реєстрації 0106U000273) кафедри фінансів і кредиту Волинського національного університету імені Лесі Українки, в рамках якої автором досліджені особливості формування та використання фінансових ресурсів Пенсійного фонду України (ПФУ), фінансові результати функціонування недержавних пенсійних фондів (НПФ) в цілому по Україні, концептуальні засади вдосконалення фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні. Результати дослідження теоретичних основ формування фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні та його впливу на соціально-економічний розвиток Волинської області, а також пропозиції з удосконалення інвестиційної політики регіону були використані під час виконання держбюджетної теми “Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону” (номер державної реєстрації 0108U000402). Для досягнення поставленої мети використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: теоретичного узагальнення, єдності історичного та логічного - під час дослідження теоретичних основ пенсійного страхування; синтезу та аналізу - при обґрунтуванні сутності та структури фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні; структурного аналізу та економіко-статистичні методи - при проведенні аналітичних розрахунків фінансового стану вітчизняних пенсійних фондів; моделювання - для розробки схеми функціональних взаємозвязків пенсійних фондів в Україні; анкетування - при визначенні норми відрахувань до обовязкової накопичувальної системи пенсійного страхування.У першому розділі “Теоретичні основи дослідження фінансового механізму функціонування пенсійних фондів” розкрито теоретичне підґрунтя пенсійного страхування та розглянуто функціональні особливості вітчизняних пенсійних фондів у цій сфері, визначено основні елементи та структуру фінансового механізму функціонування пенсійних фондів в Україні. У роботі зясовано, що пенсійне забезпечення - це форма матеріального забезпечення пенсіонерів соціально-статусних професій та осіб, які не мають права на отримання трудової пенсії за рахунок коштів Державного бюджету, натомість, пенсійне страхування є формою матеріального забезпечення осіб при досягненні пенсійного віку, при втраті годувальника та інвалідів з дитинства за рахунок сплачених обовязкових та додаткових пенсійних внесків у солідарній системі та в системі недержавного пенсійного страхування відповідно. З огляду на це запропоновано визначення “фінансового механізму функціонування пенсійних фондів” як сукупності методів, інструментів та важелів, властивих пенсійному страхуванню, що використовуються для формування фінансових ресурсів та їх ефективного використання пенсійними фондами в умовах взаємодії солідарної та накопичувальної пенсійних систем з метою матеріального забезпечення пенсіонерів. Проаналізовано форми внесків до пенсійних фондів в Україні та, з огляду на відсутність єдиного підходу, запропоновано визначенням “пенсійні внески” охопити всі види відрахувань та добровільні пенсійні внески до бюджету ПФУ, внески до НПФ за виключенням обовязкових зборів, що мають разовий характер.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?