Фінансовий механізм функціонування акціонерного капіталу в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Дослідження засад функціонування акціонерних товариств. Розробка структурно-функціональної схеми функціонування їх капіталу. Визначення особливостей фінансового механізму обігу. Експертна оцінка визначення вартості. Моделювання підсумкових результатів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Терещенко Олег Олександрович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри фінансів підприємств; Захист відбудеться “25” травня 2010 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Нового значення набувають процеси формування та обігу акціонерного капіталу, що позначається на функціонуванні фінансового механізму акціонерного капіталу. Досвід розвинених країн свідчить, що ефективний фінансовий механізм акціонерного капіталу забезпечує стабільну та прибуткову діяльність акціонерних товариств, створює сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів до різних галузей економіки, для зростання обсягів виробництва та розширеного відтворення. Дослідження проблем капіталу та акціонерного капіталу знайшло відображення у роботах представників різних наукових течій, зокрема, Ф. Недостатньо досліджено питання функціонування фінансового механізму акціонерного капіталу, особливості роботи та взаємодії його структурних елементів, а також роль, яку відіграє фінансовий механізм у контексті функціонування акціонерного капіталу в національній економіці. Для досягнення мети роботи використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: історико-логічний - при дослідженні сутності капіталу та акціонерного капіталу у процесі історичної еволюції; системний і порівняльний аналіз, метод екстраполяції - при побудові структурно-функціональної схеми фінансового механізму функціонування акціонерного капіталу; метод порівняльного та економіко-статистичного аналізу - для оцінки сучасного стану та динаміки розвитку акціонерного капіталу; метод групувань, методи аналізу та синтезу, системний та порівняльний аналіз - при визначені факторів, що впливають на формування ринкової ціни акцій; системний аналіз та метод екстраполяції - при визначенні основних засад вдосконалення та підвищення ефективності функціонування фінансового механізму акціонерного капіталу.У першому розділі «Теоретичні засади механізму функціонування акціонерного капіталу» висвітлено сутність категорій «капітал» і «акціонерний капітал», визначено основні функції акціонерного капіталу та деталізовано його структуру; визначено сутність фінансового механізму функціонування акціонерного капіталу, розроблено структурно-функціональну схему фінансового механізму функціонування акціонерного капіталу; визначено особливості функціонування акціонерного капіталу в умовах кризи. Систематизація поглядів вчених щодо розуміння сутності категорій «капітал» та «акціонерний капітал» дозволили сформувати наступне визначення акціонерного капіталу, яке надає можливість найбільш адекватно розкрити економічну природу акціонерного капіталу та його місце серед інших різновидів капіталу. Акціонерний капітал - це сукупність індивідуальних капіталів, які після обєднання втрачають власну індивідуальність і переносять її на акції та набувають здатності збільшувати свою вартість, надаючи акціонерам право на отримання в майбутньому частини прибутку у вигляді дивідендів або інших доходів. Було визначено, що акціонерний капітал - це частина власного капіталу, який безпосередньо належить власникам акціонерного товариства, він є відображенням справедливої вартості акцій (корпоративних прав) товариства та тотожний обсягу фінансових ресурсів, які можуть отримати власники акціонерного товариства (саме товариство) від реалізації його акцій (корпоративних прав) за умов справедливої оцінки їх вартості. До функціональної структури фінансового механізму акціонерного капіталу віднесено: фінансові методи, зокрема, фінансове планування, фінансове забезпечення, організацію управління акціонерним капіталом, фінансове регулювання та фінансовий нагляд; фінансові важелі (умови залучення товариством акціонерного капіталу та альтернативних видів капіталу, дивідендна політика, податки, обовязкові збори тощо); фінансові інструменти та нормативно-правове забезпечення.Досліджено та узагальнено погляди вітчизняних і зарубіжних вчених щодо розуміння економічної природи капіталу та акціонерний капіталу, що дало змогу конкретизувати трактування категорії «акціонерний капітал» та дослідити її місце серед інших різновидів капіталу. Акціонерний капітал визначено як сукупність індивідуальних капіталів, які після обєднання втрачають власну індивідуальність і переносять її на акції та набувають здатності збільшувати свою вартість, надаючи акціонерам право на отримання в майбутньому частини прибутку у вигляді дивідендів або інших доходів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?