Фінансовий лізинг в АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 43
Класифікація видів лізингу. Уточнення функцій. Вдосконалення форм платежів та інформаційного забезпечення. Об’єднання грошових потоків інвестиційного проекту. Аналіз фінансового лізингу в АПК. Запровадження системи моніторингу. Спрощення процедур.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана на кафедрі фінансів Національного аграрного університету Міністерства агропромислової політики України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН, Заслужений діяч науки і техніки України Демяненко Микола Якович, Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, завідувач відділенням фінансово-кредитної та податкової політики, м. Полозенко Дмитро Васильович, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, завідувач відділом фінансових проблем держави, м. Захист відбудеться “22“ травня 2003 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, 90а, ауд 704.Це обумовлює необхідність пошуку нових форм фінансування виробничої діяльності, серед яких важливе місце посідає фінансовий лізинг, що виступає джерелом фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських товаровиробників та важливим фактором оновлення їх матеріально-технічної бази. Ефективне функціонування фінансового лізингу ускладнюється й через кризові явища у національній економіці, недосконалість державного моніторингу лізингу, мінливе правове середовище, низький рівень інформаційного забезпечення тощо. Окремі питання формування та використання матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення цих процесів, у тому числі й через лізинг, досліджувалися в роботах вітчизняних учених Алексійчука В.М., Василика О.Д., Внукової Н.Н., Гайдуцького П.І., Гриценка О.Ф., Грушка В.І., Демяненка М.Я., Кравченка В.І., Лобаса М.Г., Лукінова І.І., Лютого І.О., Маліка М.Й., Пересади А.А., Пилипченка О.І., Сахацького М.П., Сосюрка Ю.В., Стецюка П.А., Трегобчука В.М. У роботах цих авторів визначено економічну сутність лізингу, проведено класифікацію лізингових операцій, досліджено особливості організації економічних взаємовідносин між лізингодавцем та лізингоодержувачем в Україні, обґрунтовано методи державного регулювання лізингових операцій, визначено правові та економічні умови розвитку лізингових операцій у трансформаційний період, інші окремі питання лізингової діяльності. Дисертаційна робота виконана у відповідності з програмою науково-дослідних робіт, що проводяться на економічному факультеті Національного аграрного університету і є складовою теми “Формування ринкового механізму в аграрному секторі АПК” (№ державної реєстрації 0199U002510), а також теми “Фінансова політика та фінансово-кредитний механізм АПК у ринкових умовах”(№ державної реєстрації 0196U016298), що виконується в Інституті аграрної економіки УААН, в межах яких автором розроблені розділи, де обґрунтовано необхідність зменшення лізингових платежів для підвищення привабливості операцій фінансового лізингу.У першому розділі - “Теоретичні основи фінансового лізингу” - розкрито сутність, функції та місце фінансового лізингу в системі ринкових відносин, досліджено механізми і форми організації лізингу в аграрному секторі України. У дисертації визначено, що фінансовий лізинг - це комплекс економічних і майнових відносин, що виникають у звязку з придбанням майна у власність з подальшою його передачею в тимчасове володіння і користування за відповідну плату з послідуючим його викупом. Крім того, лізинг розмежовуються за терміном угоди, способом користування обєктом лізингу, типом майна, умов договору щодо надання послуг з обслуговування обєкта лізингу і т.д. Розподіл компонентів власності на дві найважливіші складові - користування річчю, тобто застосування її з метою отримання прибутку або інших благ, і саме право власності як законодавчо оформлений спосіб володіння та користування річчю - дозволив виділити лізинг в особливий вид підприємницької діяльності. У другому розділі - “Стан фінансового лізингу в АПК України” - висвітлено економічні умови розвитку фінансового лізингу, розкрито особливості формування ринку сільськогосподарської техніки, проведено аналіз використання техніки, одержаної за лізингом, здійснення розрахунків.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?