Фінансовий контроль у збройних силах України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 83
Розвиток теоретичних і методичних засад фінансового контролю у Збройних Силах України та практичних аспектів удосконалення механізму його проведення в умовах переходу на контрактний принцип комплектування. Аналіз обсягу і структури оборонних видатків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукДисертацію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних і практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективного розвитку фінансового контролю у Збройних Силах України. Результатом проведеного дослідження є: виявлення особливостей фінансового контролю у Збройних Силах України; розроблення класифікації основних видів фінансових порушень; поглиблення соціально-економічної сутності поняття ”фінансовий контроль у Збройних Силах України”; методичні прийоми аналізу обсягів та структури фінансування військ; обґрунтування наукових принципів і функцій та збагачення методологічних підходів до аналізу виявлених фінансових порушень; методичні підходи до визначення рейтингу та здійснення групування військових Територіальних контрольно-ревізійних управлінь за рівнем організації обліково-фінансової та контрольної роботи; напрями удосконалення та подальшого розвитку фінансового контролю у збройних силах. Основні результати дисертації впроваджені у практику, що сприяє подальшому розвитку фінансового контролю у Збройних Силах України та кращому використанню коштів, виділених на оборону. В работе исследованы исторические аспекты становления и развития финансового контроля в Вооруженных Силах Украины, раскрыты его особенности и социально-экономическая сущность. В диссертации определены основные составляющие анализа финансовых нарушений в Вооруженных Силах Украины - цель и задания анализа финансовых нарушений, установление хронологического периода, определение объекта анализа, анализ финансовых нарушений по Территориальным КРУ, анализ общего объема нарушений по вооруженным силам, определение основных видов нарушений и их классификация, изучение структуры финансовых нарушений, выводы и предложения по полученным результатам.У сучасних умовах глобальних геополітичних змін, радикальних перетворень у сфері оборонного планування, системного запровадження реформ, а також несприятливого впливу економічної кризи й обмеженого фінансування обороноздатність і реалізація Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 рр. значною мірою залежать від запровадження досконалішого механізму фінансового контролю. Діюча система фінансового контролю у Збройних Силах України недосконала і не повністю відповідає сучасним вимогам. Це пояснюється недостатньою розробкою теоретичних засад фінансового контролю, слабким рівнем його організації та нормативно-правового регулювання, недосконалим механізмом реалізації, неврахуванням специфіки функціонування війська, зокрема переходу на комплектування його за контрактним принципом. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здійснювалася згідно з планом державної бюджетної науково-дослідної роботи за темою: «Необхідність та можливі шляхи удосконалення методики проведення фінансового контролю в Міністерстві оборони та Збройних Силах України» (номер державної реєстрації 0101V000762). Інформаційну базу дослідження склали матеріали Міністерства фінансів України і Міністерства оборони України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державного комітету статистики України, Департаменту фінансів Збройних Сил України, інших міністерств і відомств, а також матеріали науково-дослідних організацій, які займаються питаннями організаційно-фінансового функціонування Збройних Сил України, дані звітів про контрольно-ревізійну роботу підрозділів внутрішнього фінансового контролю за 2005-2008 рр. та аналітичних довідок Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України, вибіркових монографічних обстежень, наукові праці тощо.У першому розділі ”Теоретичні основи дослідження фінансового контролю у Збройних Силах України” висвітлено еволюційний шлях становлення й розвитку фінансового контролю, досліджено економічну природу, розкрито функції та обґрунтовано необхідність вдосконалення фінансового контролю у Збройних Силах України. Групування різноманітних трактувань контролю вченими-економістами дозволило умовно обєднати їх у три блоки: контроль як засіб управління, як процес або діяльність і як система нагляду, перевірки, спостереження. Обґрунтовано, що фінансовий контроль у Збройних Силах України слід розглядати як регулярний процес спостереження, перевірки, аналізу й оцінки фінансово-господарської діяльності військ, виконання поставлених завдань з метою ефективного й цільового використання коштів та управління збройними силами для забезпечення обороноздатності держави. Доведено, що важливу роль у фінансовому контролі збройних сил відіграють принципи його організації і проведення, основними з яких є: єдиноначальність; взаємодія та узгодженість державних і воєнних контрольно-ревізійних органів; відповідальність і специфічність проведення контролю з урахуванням особливостей функціонування військ.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?