Фінансовий контроль у системі державного управління господарськими процесами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 145
Класифікація видів фінансового контролю державного управління господарськими процесами. Методи та інструменти реалізації функції державного фінансового контролю уповноваженими органами державної влади в Україні. Напрями розвитку фінансового контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯНауковий керівник - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України БОДРОВ Володимир Григорович, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економічної теорії та історії економіки. Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, професор ДЕГТЯР Андрій Олегович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економічної теорії та фінансів; Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м.Поступова інтеграція до світового простору, зростання обсягів тіньової та сірої економіки, постійні новації в системі нормативно-правового регулювання, оподаткування, митно-податкового регулювання в Україні вимагають внесення значних змін до наукового і методичного апарату фінансового контролю. Тому існує обєктивна необхідність поглибленого дослідження таких засадничих питань теорії і методики державного фінансового контролю в Україні, як: формування теоретико-методологічних підходів до визначення системи державного фінансового контролю; встановлення місця державного фінансового контролю в системі державного управління; розробка комплексних підходів до впровадження системи внутрішнього фінансового контролю в органах державної влади. Таким чином, актуальність, практична значимість та недостатня розробленість окремих нормативно-правових й організаційних положень державного фінансового контролю зумовили вибір теми, мету і завдання дисертаційної роботи. фінансовий контроль державний господарський Дисертаційне дослідження здійснене в межах Комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування” за темами науково-дослідних робіт кафедри економічної теорії та історії економіки Національної академії державного управління при Президентові України: “Формування інвестиційно-інноваційної моделі сталого розвитку національної економіки” (ДР № 0108U002008) та “Удосконалення механізмів державного регулювання розвитку внутрішнього ринку України” (ДР № 0110U002468), до виконання яких автор був залучений на громадських засадах. Роль автора полягала в оцінці показників ефективності державного фінансового контролю в Україні та визначенні впливу інноваційних інформаційно-аналітичних технологій розвитку внутрішнього ринку на удосконалення методики та технології державного фінансового контролю.У першому розділі “Теоретико-методичні основи формування фінансового контролю в системі державного управління” - визначено сутність і роль фінансового контролю в системі державного управління, досліджено його види та принципи здійснення, розкрито форми, методи й інструменти реалізації функції державного фінансового контролю в державному управлінні. У роботі розмежовано поняття “фінансовий контроль” і “державний фінансовий контроль” та визначено, що державний фінансовий контроль є системою цілеспрямованих контрольно-перевірних заходів, які вживаються уповноваженими державними органами з метою реалізації державної фінансової політики у таких формах і такими методами, що дають змогу виявляти відхилення від норм законності й доцільності, а також резерви підвищення економічної ефективності діяльності контрольованих субєктів. У роботі зазначено, що принципи державного фінансового контролю необхідно розмежувати на принципи контрольної діяльності, принципи організації державного фінансового контролю і принципи організації державних фінансових органів. Запропоновано встановити додаткові принципи державного фінансового контролю, а саме: загальності; єдності, територіальності, обмеженості, презумпції сумлінності субєктів господарювання, конфіденційності, відшкодування збитку, завданого в результаті неправомірних дій у процесі державного фінансового контролю. Дослідження сутності контролю на основі розгорнутого аналізу його змісту та призначення за окремими класифікаційними ознаками дало змогу запропонувати авторську класифікацію державного фінансового контролю за такими критеріями: за субєктами перевірки, за обєктами перевірки, за обсягами перевірки, за методами і прийомами перевірки, за стадіями здійснення перевірки, за місцем проведення перевірки, залежно від плану проведення перевірки, за періодом охоплення подій.У процесі дисертаційного дослідження вирішено актуальне завдання з удосконалення правового, організаційного та інформаційно-аналітичного механізмів фінансового контролю за діяльністю субєктів господарювання в системі державного управління України та створення концептуально нової ефективної моделі державного фінансового контролю, побудованої на принципах паритетності й захисту фінансових інтересів держави.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?