Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами вугільної галузі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 174
Передумови, сутність, завдання, функції та принципи фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів (БК) підприємствами вугільної галузі. Концепція фінансового контролю цільового використання БК. Моніторинг цільового використання БК.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами вугільної галузіРоботу виконано у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Костирко Лідія Андріївна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри фінансів. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Пасічник Юрій Васильович, Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри фінансів, декан фінансово-економічного факультету (м. Черкаси) кандидат економічних наук, професор Сухарева Людмила Олексіївна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Захист відбудеться 29 жовтня 2009 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.07 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м.Проте надходження бюджетних ресурсів у вугільну галузь в умовах високої конкуренції і нестабільності чинників зовнішнього середовища супроводжується нецільовим або неефективним їх використанням, що вимагає розбудови якісної системи фінансового контролю, яка враховувала б кардинальні зміни в економіці України. Існує проблема з формування якісної системи фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів підприємствами вугільної галузі. Особливої уваги вимагають теоретичні положення з розробки цілісної концепції фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів, удосконалення форм та методів фінансового контролю, визначення критеріїв відповідності функціональних сфер фінансового контролю та методики оцінки його результативності. Розроблені здобувачем концептуальні основи фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів використано при виконанні госпрозрахункової теми Ф-01-06 «Внутрішній контроль інвестиційної привабливості великого підприємства» (2006 р., номер державної реєстрації 0106U004616). У процесі дослідження використано як загальноприйняті, так і спеціальні методи: методи структурно-логічного й якісного аналізу і синтезу - при дослідженні питань сучасних економічних і фінансових теорій та робіт вітчизняних і зарубіжних учених; системного аналізу - при розробці моделі організації фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів; спеціальні методи статистичного, фінансового і економічного аналізу - при оцінці тенденцій розвитку фінансового контролю; статистичних групувань; експертні методи - для оцінки якості та результативності системи фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів; методи економетричного моделювання - при визначенні показників ефективності контролю; абстрактно-логічний метод - при здійсненні теоретичних узагальнень та формулюванні висновків; метод програмно-цільового підходу - при обґрунтуванні моніторингу цільового використання бюджетних коштів.У першому розділі «Теоретичні основи фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів (ЦВБК) підприємствами вугільної галузі» на основі аналізу стану вугільної галузі визначено передумови фінансового контролю, поглиблено теоретичні засади фінансового контролю та запропоновано його концепцію. Основними чинниками, що впливають на ефективність використання бюджетних коштів, є: погіршення фінансового стану підприємств, наявність фінансових порушень, недосконалість нормативно-правової бази фінансового контролю, неефективність фінансового контролю ЦВБК, недосконалість організаційно-методичного забезпечення фінансового контролю, необґрунтованість вибору обєктів та обсягів цільового фінансування. Подолання негативного впливу цих чинників вимагає вирішення комплексу завдань щодо вдосконалення фінансового контролю ЦВБК: розробки методики попереднього фінансового контролю цільового використання бюджетних коштів; чіткого розподілу повноважень з метою посилення відповідальності за результати фінансового контролю; удосконалення нормативно-правової бази фінансового контролю; удосконалення методичного забезпечення; розробки процедури здійснення комплексного аналізу ефективності використання бюджетних коштів; розробки методики оцінки якості та результативності фінансового контролю. Недоліки системи фінансового контролю ЦВБК вимагають зміни його форм та методів, а саме: реформування системи фінансового контролю з чітким розподілом повноважень щодо його здійснення; формування цілісної системи фінансового контролю в державі; розробки методичного забезпечення основних форм фінансового контролю (процедурних стандартів).

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?