Фінансовий контролінг у системі споживчої кооперації України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 114
Напрями розвитку фінансового контролінгу в сучасних умовах господарювання. Етапи і порядок впровадження фінансового контролінгу в діяльність системи споживчої кооперації України. Наукові засади оцінки ефективності служби фінансового контролінгу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукРобота виконана у Вищому навчальному закладі Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант доктор економічних наук, професор Шульга Наталія Петрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри банківської справи. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Захист відбудеться «08 » жовтня 2015 року о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 27.855.01 Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м.За сучасних умов господарювання споживча кооперація викликає до себе зацікавленість як сектор економіки, що в змозі забезпечити розвиток найбільш пріоритетних економічних напрямів у державі. Однак практика фінансового управління свідчить про те, що без використання сучасних методів фінансового контролінгу неможливо витримати конкуренцію й розвязати проблеми, які виникають у процесі функціонування системи споживчої кооперації. Дисертаційна робота виконана відповідно до стратегічних напрямів розвитку системи споживчої кооперації України та наукових планів ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки та торгівлі” як складова частина науково-дослідних тем: „Фінансування стратегічного розвитку регіону: проблеми і перспективи” (номер державної реєстрації 0108U003909), автором досліджувалися науково-методичні основи збалансованої системи показників та можливості їхнього практичного використання в управлінні системою споживчої кооперації України; „Методологія та практика управління системою споживчої кооперації України в умовах трансформації національної економіки” (номер державної реєстрації 0110U000931), внесок автора полягає у розробці методології оцінювання ефективності функціонування служби фінансового контролінгу, яка базується на аналізі кількісних параметрів і якісних характеристик. розроблено алгоритм поетапного впровадження фінансового контролінгу в систему споживчої кооперації України, який побудовано на врахуванні специфічних принципів фінансового контролінгу (гармонізації, раціональності фінансових рішень, компенсаторних можливостей), що дозволяє розвязати проблему суперечностей, які виникають між різними ієрархічними рівнями управління при реалізації функцій фінансового контролінгу; фінансовий контролінг споживчий коопераціяУ першому розділі „Теоретичні засади фінансового контролінгу” узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності контролінгу взагалі та розвинуто їх щодо фінансового контролінгу, розкрито еволюцію контролінгу та визначено напрями його розвитку, розроблено концепцію фінансового контролінгу. Розвиток методології фінансового контролінгу обумовив необхідність побудови методологічної конструкції фінансового контролінгу, що надасть можливість виділення його складових (предмет, обєкт, мету, функції, принципи, види, методи та інструменти) та розкрити взаємозвязок між ними (рис. Доведено, що методологічна конструкція фінансового контролінгу повинна базуватися на наступних постулатах: - дотриманні золотого правила фінансування, за яким темп зростання виручки має перевищувати темп зростання прибутку, а останній бути більшим ніж темп росту активів; У третьому розділі „Стан системи споживчої кооперації та обґрунтування необхідності впровадження фінансового контролінгу” досліджено сучасний стан системи споживчої кооперації, оцінено ефективність її фінансово-господарської діяльності, ідентифіковано проблеми впровадження та визначено місце фінансового контролінгу в системі управління споживчою кооперацією, обґрунтовано необхідність поетапного впровадження фінансового контролінгу в систему споживчої кооперації. Однією із таких змін має стати впровадження фінансового контролінгу в систему споживчої кооперації, з виокремленням наступних передумов: підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності з акцентом на фінансове управління; побудова відносин з клієнтами, споживачами, постачальниками з урахуванням пріоритетів кооперативної політики, спрямованої на забезпечення стійкого розвитку системи споживчої кооперації; підвищення ролі пайовика в розподілі прибутку та його ефективного використання; удосконалення фінансового планування в контексті сучасних вимог менеджменту; налагодження ефективного використання майнового потенціалу споживчої кооперації.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?