Фінансовий контролінг на підприємстві "Кортехбуд" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 92
Характеристика контролінгу на ПП "Кортехбуд", сутність та функції фінансового контролінгу. Оцінка системи фінансового контролінгу на підприємстві, організаційно-економічна характеристика фірми. Шляхи вдосконалення фінансового контролінгу компанії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Виконав: студент 5 курсу, групи ЕФ10-1 м Перевірив: доцент кафедри «Фінанси і кредит»Вимоги нового світового ринку та необхідність удосконалення існуючих економічних процесів на підприємстві дали поштовх для виникнення та розробки методів застосування нової науки - контролінгу. Контролінг - це систематична дисципліна, яка базується на основі багатьох навчальних економічних дисциплін: маркетингу, менеджменту, технічного нормування, планування, обліку й аудиту, аналізу та контролю. Поняття «контролінг» походить від англійського «to control», яке в економічному розумінні означає управління, спостереження, контроль [12]. На даному етапі розвитку для України контролінг є нововведенням, яке основується на принципах управління, що дає можливість передбачити майбутнє для підприємства. Фінансовий контролінг можна визначити як саморегулівну систему методів і інструментів, спрямовану на функціональну підтримку фінансового менеджменту на підприємстві шляхом концентрації контролюючих дій за основними напрямками управління його фінансами, виявлення відхилень фактичних значень контрольних показників від нормативних (планових) і вжиття оперативних заходів для нормалізації процесу управління фінансами.Більшість фахівців з управління підприємством під контролінгом розуміють функціональну систему планування, контролю, аналізу відхилень, координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення керівництва підприємством [17]. Інакше кажучи, контролінг - це спеціальна саморегулююча система методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг. На практиці розрізняють різні напрями (сектори) контролінгу: фінансовий контролінг, контролінг збуту, дивізіональний контролінг, контролінг виробництва та закупівель тощо. В Європі досить часто керівник фінансово-економічного відділу, в компетенції якого перебувають фінанси, бухгалтерія, виробничий облік і калькулювання, виконує одночасно функції контролера і фінансиста. Існують варіанти організації контролінгу, за якими фінансист відповідає за управління фінансовими ресурсами, а контролер забезпечує бухгалтерський облік i фінансове планування.Реалізація покладених на фінансовий контролінг завдань досягається в ході виконання службами контролінгу своїх функцій та використання специфічних методів. Залежно від виконуваних функцій і методологічної підтримки фінансовий контролінг поділяють на стратегічний та оперативний. Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють комплекс функціональних завдань, інструментів і методів довготермінового (три і більше років) управління фінансами, вартістю та ризиками. Головні завдання - Участь у встановленні кількісних та якісних цілей підприємства - Відповідальність за стратегічне планування - Розробка альтернативних стратегій - Визначення критичних зовнішніх та внутрішніх умов, які лежать в основі стратегічних планів - Визначення вузьких та пошук слабких місць - Визначення слабких підконтрольних показників відповідно до стратегічних цілей - Порівняння планових (нормативних) та фактичних значень підконтрольних показників з метою виявлення причин, винуватців та наслідків цих відхилень-Аналіз економічної ефективності (особливо інновацій та інвестицій) - Керівництво при плануванні та розробці бюджету (поточне та оперативне планування) - Визначення вузьких та пошук слабких місць для тактичного планування - Визначення всієї сукупності підконтрольних показників відповідно до встановлених поточних цілей - Порівняння планових (нормативних) та фактичних показників підконтрольних результатів і витрат з метою виявлення причин, винуватців та наслідків відхилень - Аналіз впливу відхилень на виконання поточних планів - Мотивація та створення систем інформації для прийняття поточних управлінських рішень Загалом служби контролінгу в процесі виконання своїх функцій використовують велику кількість методів.Приватне підприємство «КОРТЕХБУД» створено у 2006 році за рішенням власника Підприємства та згідно з Конституцією України, Господарським кодексом України, а також інших законодавчих і нормативних актів щодо господарської діяльності Підприємства. ПП «Кортехбуд» може бути учасником інших підприємств, має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні та спільні підприємства з участю іноземних партнерів .відповідно до чинного законодавства України. Підприємство керується у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами. Підприємство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові, виробничі та інші колективи .

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика контролінгу на ПП «Кортехбуд»

1.1 Сутність та функції фінансового контролінгу

1.2 Методичне забезпечення системи фінансового контролінгу

Розділ 2. Оцінка системи фінансового контролінгу на ПП «Кортехбуд»

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємтсва

2.2 Аналіз фінансового стану підприємтсва

Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового контролінгу на ПП «Кортехбуд»

3.1 Оптимізація функцій та структури системи фінансового контролінгу

3.2 Шляхи вдосконалення інструментарію фінансового контролінгу

Висновки

Додаток А

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?