Фінансовий контроль небанківських неприбуткових фінансових установ України - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 142
Сутність та роль фінансового контролю на фінансовому ринку. Види небанківських фінансових установ, діяльність установ зі статусом неприбуткових. Кредитні спілки і недержавні пенсійні фонди як об’єкт фінансового контролю. Роль незалежного контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України. Михайленко Світлана Володимирівна, Одеський державний економічний університет, доцент кафедри фінансів Опарін Валерій Михайлович, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", професор кафедри фінансів кандидат економічних наук Захист відбудеться "12" березня 2010 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 у Одеському державному економічному університеті за адресою: 65026, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного економічного університету за адресою: 65026, м.У цьому звязку актуальності набуває контроль за фінансово-господарською діяльністю та фінансовим станом неприбуткових фінансових установ. У сучасній системі фінансового контролю взагалі та неприбуткових фінансових установ зокрема існує безліч проблем, які потребують негайного вирішення, а саме: недосконалість теоретичної та правової бази, яка регулює фінансовий контроль; неповне охоплення фінансовим контролем усіх аспектів фінансово-господарської діяльності фінансових посередників; відсутність дієвих механізмів здійснення фінансового контролю, неналежне застосування форм та методів фінансового контролю тощо. Дослідженням теоретичних і практичних аспектів фінансового контролю займалися такі відомі фахівці, як О. О. Однак розвиток фінансових відносин, специфіка транзитивної економіки потребують подальшого дослідження та вдосконалення теорії фінансового контролю небанківських неприбуткових фінансових установ. При дослідженні теоретичних основ фінансового контролю, його ролі на фінансовому ринку, міжнародних норм та стандартів організації фінансового контролю кредитних спілок і недержавних пенсійних фондів використовувалися: діалектичний метод, методи аналізу та синтезу.У першому розділі дисертації "Концептуальні основи фінансового контролю небанківських неприбуткових фінансових установ" досліджено теоретико-методологічні засади фінансового контролю взагалі та на фінансовому ринку зокрема: наведено тлумачення поняття "фінансовий контроль на фінансовому ринку", сформовано систему фінансового контролю на фінансовому ринку та охарактеризовано її елементи. За результатами проведеного дослідження теоретичних засад фінансового контролю сформовано визначення поняття "фінансовий контроль на фінансовому ринку" як системи дій та контрольних заходів органів державної влади і окремих субєктів господарювання, яка спрямована на забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами й активами фінансовими посередниками та на недопущення і усунення фінансових правопорушень у процесі їх господарської діяльності. За період з 2004 по 2009 рік кількість кредитних спілок зросла в 1,43 раза, а їх активи у 7,22 раза та склали станом на 1.01.2009 року 829 одиниць і 6064,9 млн. грн. відповідно; кількість недержавних пенсійних фондів зросла у 4,23 раза, активи - у 58,3 раза та склали на початок 2009 року 110 одиниць і 612,2 млн. грн. Отже, при розбудові системи фінансового контролю небанківських неприбуткових фінансових установ в Україні варто враховувати позитивний зарубіжний досвід, а саме: оцінювання ризиків як пруденційного фінансового контролю; тестування та перевірка на компетентність керівників кредитних спілок та недержавних пенсійних фондів; обовязкова вимога наявності у структурі кредитних спілок та недержавних пенсійних фондів внутрішніх аудиторів; взаємодія регулюючого (наглядового) органу з внутрішніми службами аудиту та окремими відповідальними особами (менеджери, аудитори) кредитних спілок і недержавних пенсійних фондів; проведення постійного моніторингу фінансових операцій кредитних спілок та недержавних пенсійних фондів наглядовими органами або уповноваженими ними особами. У другому розділі дисертації "Оцінювання ефективності організації та методики фінансового контролю небанківських неприбуткових фінансових установ України" на основі встановленої сутності фінансового контролю неприбуткових фінансових установ, його обєктів та субєктів досліджено організацію й ефективність контрольних заходів органів державного фінансового контролю та субєктів господарювання (незалежні аудитори, служби внутрішньогосподарського контролю, громадські контролери), уповноважених здійснювати фінансовий контроль небанківських неприбуткових фінансових установ.Проведене дослідження дозволило узагальнити теоретичні, організаційні та методологічні основи фінансового контролю небанківських неприбуткових фінансових установ, що стало підґрунтям для вироблення прикладних рекомендацій удосконалення системи фінансового контролю таких установ.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?