Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 212
Оцінка методики фінансового аналізу підприємств та напрямки її вдосконалення. Роль фінансового аналізу й аудиту, значення їх у системі управління фінансовою діяльністю. Рекомендації щодо використання аналітичних процедур під час аудиторської перевірки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Тернопільська академія народного господарства Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності: проблеми методики (на прикладі підприємств пивоварної промисловості)Робота виконана на кафедрі аудиту Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Гуцайлюк Зіновій Володимирович Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри аудиту, проректор з наукової роботи. кандидат економічних наук, професор, Федорович Роман Володимирович Тернопільська академія народного господарства, директор інституту економіки і управління. Захист відбудеться 20 квітня 2000 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 58.082.01 в Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46004, м.Необхідність побудови нових економічних відносин передбачає створення нової форми контролю - аудиту, і тому розвиток економіки України неможливо уявити без участі в ньому висококваліфікованих аудиторів. У той же час високоякісну обробку економічної інформації, яку формують за даними обліку та бухгалтерської звітності, проводить аудитор на основі використання методики фінансового аналізу. Однак в європейській та американській літературі з бухгалтерського обліку автори ототожнюють бухгалтерську й аналітичну працю, а сам бухгалтерський облік вважають постачальником інформації для аналізу. Результати проведення фінансового аналізу можуть бути корисними для великого кола користувачів. Часто аудиторські фірми виконують замовлення підприємств на проведення тільки фінансового аналізу.У першому розділі - “Теоретичні основи фінансового аналізу і аудиту” - розкрито зміст ринкової переорієнтації не тільки господарського механізму, а й усієї системи управління. Фінансовий аналіз пронизує всі функції управління і займає важливу роль у приведенні системи управління фінансовою діяльністю у відповідність із складними завданнями керівництва виробництвом в умовах ринкової економіки. Основним джерелом інформації про діяльність підприємства є бухгалтерська (фінансова) звітність, яка до 1.01.2000 р. включала до свого складу баланс, звіт про фінансові результати та звіт про фінансово-майновий стан. З 1.01.2000 р. вступили в дію Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, згідно з якими річна фінансова звітність складається з наступних частин: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів. Автор вважає, що фінансова стійкість будь-якого підприємства характеризується такими чотирма типами фінансових ситуацій: абсолютна стійкість фінансового стану, коли власні кошти авансують в оборотні засоби; нормальна стійкість фінансового стану - основні та матеріальні оборотні засоби покривають не тільки власними оборотними коштами, а ще й довготерміновими позиками; нестійкий фінансовий стан, коли основні й матеріальні оборотні засоби покривають, крім власних джерел та довгострокових позик, ще й короткостроковими позичковими коштами; кризовий фінансовий стан, коли не вистачає власних і позичених коштів для покриття навіть оборотних засобів.Проведені в дисертації дослідження спрямовані на вдосконалення методики фінансового аналізу в аудиторській діяльності й дозволили нам зробити такі висновки: 1. Рекомендації для формування інформаційної бази фінансового аналізу мають основою вироблення вимог, які фахівці ставлять до інформації, котру аудитор використовує (своєчасність, достовірність, точність тощо). Перебудова економічних відносин галузі потребує вдосконалення методики фінансового аналізу з метою виявлення резервів поліпшення фінансової стійкості та платоспроможності. Для обєктивної оцінки фінансових можливостей ВАТ в умовах реформування ринкових взаємовідносин логічно буде використовувати удосконалену нами методику проведення фінансового аналізу, максимально зорієнтовану на використання інформаційної бази нової бухгалтерської звітності. Фінансовий аналіз в аудиті, залежно від мети, може використовуватись у двох аспектах: як засіб отримання аудиторських свідчень, і як супутній вид послуг.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?