Фінансовий аналіз ТОВ "Адора" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 53
Аналіз джерел фінансування підприємства ТОВ "Адора". Оцінка майнового стану підприємства та ефективності управління його капіталом. Дослідження динаміки і структури майна, ліквідності, рентабельності, фінансової стійкості та ділової актовності компанії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Як свідчать дані, наведені в таблиці 2.1, ТОВ „Адора" збільшує обсяги сукупного капіталу для фінансування своєї діяльності. Так, у 2002 році загальна величина сукупного капіталу, який перебував у розпорядженні підприємства збільшилася на 64,2% (15,7 тис. грн..), в наступному році темп приросту сукупного капіталу був дещо меншим (45%), але все рівно досить високим, і сукупний капітал підприємства збільшився на 18 тис. грн.. Це дозволяє констатувати тенденцію до розширення діяльності підприємства, що потребує відповідної активізації фінансової діяльності, зокрема в пошуку джерел фінансування підприємства. Результати, наведені в табл.. 2.2, дозволяють говорити про те, що темп приросту власного капіталу значно відставав від відповідного показника для позикового капіталу. За такої ситуації прослідковується тенденція до зменшення частки власного капіталу у джерелах фінансування підприємства, про що свідчить тенденція до зменшення коефіцієнта концентрації власного капіталу.Рентабельність власного капіталу зросла на 25%, що говорить про те, що в 2003 році ефект фінансового лівериджу був значно меншим за попередній період.Сутність фінансового лівериджу (важеля) полягає в тому, щоб посилити вплив зміни прибутку на динаміку фінансової рентабельності, тобто у підвищенні еластичності фінансової рентабельності відносно прибутку.Друга складова цієї суми - ефект фінансового важеля - відображає вплив структури капіталу на підвищення фінансової рентабельності. За таких умов, коли головною складовою сукупного капіталу підприємства є позиковий капітал, важливим показником, який характеризує ефективність їх використання є оборотність. 2.1) позикового капіталу є позитивною тенденцію, так як означає те, що позикового капіталу все швидше перетворюються в грошові доходи підприємства.На зміну даного показника впливає два фактори: зміна виручки від реалізації (ВР) послуг підприємства та зміна середньої суми позикового капіталу (СПК). Дослідимо за допомогою факторного аналізу вплив обох факторів на динаміку оборотності позикового капіталу (ОПК) у 2003 році.Вплив зміни середньої суми позикового капіталу розраховується наступним чином:Дія обох факторів була протилежною. Переважання останнього фактора і зумовило загальну динаміку оборотності позикового капіталу ТОВ „Адора", яка збільшилася на 4,25 - 2,09 = 2,2 рази/рік (рис.2.1).Це вказує на підвищення ефективності управління капіталом підприємства, основну частину якого становить позиковий капітал, адже він „заморожуються" в активах підприємства на все менший термін.Розглянемо склад майна підприємства, для чого дослідимо динаміку та структуру активів ТОВ „Адора". Як свідчать дані таблиці 2.16, якщо не враховувати групу активів „інші", які мають дуже малу питому вагу, то у 2002 році ТОВ „Адора" найбільшими темпами нарощувало грошові кошти, в той час як основні засоби зросли на 60%, дебіторська заборгованість - на 40,8%. У 2003 році найбільший приріст був по дебіторській заборгованості 67,8%, в той час як грошові кошти зросли лише на 44,5%, а основні засоби - на 20,7%. Дані таблиці 2.17 вказують, що найбільшу питому вагу в активах підприємства має дебіторська заборгованість, причому, якщо в 2002 році її питома вага дещо зменшилася, насамперед за рахунок збільшення грошових коштів, то в 2003 році її питома вага зросла, за рахунок зменшення питомої ваги основних засобів. Коефіцієнта оновлення Кон основних засобів характеризує питому вагу нових основних засобів в загальній їх вартості на кінець року.Фінансова діяльність підприємства тісно повязана з основними показниками фінансового стану підприємства, так як саме в процесі фінансової діяльності визначаються джерела фінансування та напрямки розміщення ресурсів, які перебувають в розпорядженні підприємства. Тому фінансова діяльність має враховувати те, що підприємству необхідно підтримувати певний рівень платоспроможності і ліквідності. Загальний коефіцієнт визначається: Поточні активи (підсумок II розділу активу підсумок III розділу активу) / поточні зобовязання (підсумок III розділу пасиву)За цим коефіцієнтом одержують загальну оцінку ліквідності активів. На практиці багато підприємств мають більш низький коефіцієнт швидкої ліквідності (наприклад, 0,5 : 1), тому для оцінки їх ліквідності необхідно проаналізувати тенденції зміни цього показника за певний період часу. Отже оцінюючи ліквідність ТОВ "Адора", можна констатувати, що на кінець 2003 року підприємство є ліквідним, тобто фінансова діяльність підприємства не призвела до часткової втрати ліквідності, але насторожує тенденція до зниження показників поточної та швидкої ліквідності.Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його господарської діяльності.

План
Зміст

1. Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю

1.1 Аналіз джерел фінансування підприємства

1.2 Аналіз ефективності управління капіталом підприємства

1.3 Аналіз майнового стану підприємства

1.4 Оцінка основних показників фінансового стану підприємства

2. Дослідження фінансових показників діяльності ТОВ „Андор"

2.1 Аналіз динаміки і структури майна підприємства

2.2 Аналіз ліквідності підприємства

2.3 Оцінка фінансової стійкості підприємства

2.4 Аналіз рентабельності підприємства

2.5 Оцінка ділової активності підприємства

3. Напрямки поліпшення фінансових показників підприємства ТОВ "Андор"

Висновки

1. Аналіз ефективності управління фінансовою діяльністю

1.1 Аналіз джерел фінансування підприємства

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?