Фінансовий аналіз привабливості реальних інвестиційних проектів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Характеристика класифікації видів інвестицій з позиції методики фінансового аналізу реальних проектів. Удосконалення методичних підходів до фіскального стану майна підприємства та джерел його утворення. Особливість впровадження енергоощадних заходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУКНауковий керівник - доктор економічних наук, професор, Ковальчук Тетяна Миколаївна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри обліку і аудиту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Шкарабан Степан Іванович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри економічного аналізу кандидат економічних наук, доцент Рилєєв Сергій Володимирович, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, доцент кафедри обліку і аудиту Захист відбудеться «24» лютого 2010 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН за адресою: 03680, м.На практиці прийняття рішення про інвестування має субєктивний характер, проте для особи, що приймає його завжди важливі обєктивні критерії, на основі яких визначають ступінь привабливості конкретного інвестиційного проекту. Проте, якщо такі поняття як інвестиції, інвестиційний проект розглянуто широко, то інвестиційна привабливість, досліджена недостатньо. Погляд на інвестиційну привабливість визначає методологічну базу її аналізу а, отже, і аргументацію для прийняття інвестиційних рішень. Водночас у наявних дослідженнях недостатньо уваги приділено питанням фінансового аналізу інвестиційної привабливості та використанню його результатів у прийнятті управлінських рішень по реальних проектах. Мета дисертаційної роботи - на основі дослідження теоретичних та методологічних основ фінансового аналізу розробити пропозиції з удосконалення теоретико-методологічних положень аналізу привабливості реальних інвестиційних проектів як основи обґрунтування управлінських рішень із впровадження реальних проектів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування.У першому розділі - „Теоретико-методологічні основи фінансового аналізу привабливості реальних інвестиційних проектів” - розкрито зміст фінансового аналізу в системі прийняття інвестиційних рішень, уточнено сутність понять «інвестиція» та «інвестиційна привабливість», розроблено класифікацію реальних інвестицій з позиції методики фінансового аналізу. Це визначення дає можливість розглядати інвестиції як процес, який має як початок (певну інвестиційну ініціативу), так і закінчення (цілі, що ставляться інвестором). У звязку з цим запропоновано поділяти інвестиції за ознаками, що повязані з методами їх аналізу. Проведена оцінка значимості очікуваних наслідків та умов реалізації проекту показала, що найважливішими серед них є: отримання очікуваних доходів, прибутку, рентабельності; збереження (підвищення) фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності; прискорення оборотності оборотних активів; забезпеченість джерелами фінансування; ефективність впровадження проекту, виконання умов його абсолютної (відносної) пріоритетності. Виходячи з цього, запропоновано проводити фінансовий аналіз інвестиційної привабливості реальних проектів за такими напрямами: аналіз оборотності активів, аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства, аналіз грошових потоків, аналіз рентабельності діяльності, аналіз абсолютної та відносної пріоритетності інвестиційних проектів на основі таких показників оцінки проектів, як витрати, прибутки, рентабельність, період окупності, чиста дисконтована вартість капіталу, внутрішня норма рентабельності.У дисертації знайшло відображення теоретичне узагальнення та нове вирішення наукових проблем аналізу привабливості реальних інвестиційних проектів, що дозволило сформулювати висновки теоретичного та науково-прикладного характеру, які відображають вирішення завдань дисертаційної роботи відповідно до поставленої мети: 1. У звязку з цим, виходячи із принципів системності та комплексності, запропоновано визначення інвестиції, яке враховує сукупність цілей в єдиній інвестиційній стратегії підприємства, а також місце інвестицій в інвестиційному процесі. Для ефективного використання методики фінансового аналізу в обґрунтуванні інвестиційних рішень доведено необхідність виділення в класифікації видів інвестицій ознак, що повязані з методами фінансового аналізу реальних інвестиційних проектів, а саме: тип взаємозвязків, тип грошових потоків, відношення до ризику, обсяг, кількість цілей. З іншого боку, будучи категорією, що оцінюється інвестором, вона має певний субєктивний характер. Виходячи з цього у запропонованому визначенні інвестиційної привабливості враховано сукупність факторів, від дії яких вона залежить, та необхідність відображення обєктивних критеріїв в індивідуальній системі оцінки інвестора.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?