Фінансовий аналіз підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Оцінка фінансової стійкості підприємства як одного з показників фінансового стану підприємства. Розрахунок, оцінка показників фінансової стійкости. Вплив розміщення обігових коштів на цю сферу. Стратегія управління фінансовою стійкостю підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На мою думку тема “Фінансова стійкість підприємства” є актуальною, оскільки, в умовах кризової ситуації стоїть завдання відновлення та зміцнення рівня фінансової стійкості підприємства, що є основною передумовою його виживання і поступового переходу до ринкових відносин. Оцінка фінансової стійкості підприємства має на меті обєктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Відповідно до показника забезпечення запасів і витрат власними та позиченими коштами можна назвати такі типи фінансової стійкості підприємства: 1) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) - коли власні оборотні кошти забезпечують запаси й витрати; 2) нормально стійкий фінансовий стан - коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими позиковими джерелами; 3) нестійкий фінансовий стан - коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат; 4) кризовий фінансовий стан - коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства. Використовуючи прибуток, підприємство може не лише погасити свої зобовязання перед бюджетом, банками та іншими підприємствами й організаціями, а й інвестувати засоби в нове будівництво, реконструкцію чи модернізацію наявного устаткування або заміну його прогресивнішим. При цьому для досягнення і підтримання фінансової стійкості важливий не тільки абсолютний обсяг прибутку, а й його рівень щодо вкладеного капіталу підприємства або затрат, тобто рентабельність.Величина і динаміка рентабельності з точки зору фінансової стійкості характеризує ступінь ділової активності підприємства та його фінансове благополуччя.На основі проведених розрахунків, можна зробити висновок, що дане підприємство ліквідне, рентабельне та платоспроможне, тому що коефіцієнт покриття показав, що у підприємства є достатньо коштів для погашення його поточних зобовязань, рентабельність діяльності підприємства досить висока, хоча коефіцієнт платоспроможності в звітному періоді збільшився від 60% до 52%. Рівень оновлення основних засобів на підприємстві позитивний, а значить,підприємство оновлює основних засобів більше, ніж виводить із єксплуатації . Доля оборотних виробничих фондів оборотних коштах на початок звітного періоду склала 5,5%, а на кінець звітного періоду - 46%, тобто оборотність виробничих фондів в виробничій сфері поступово збільшалась. Питома вага власного капіталу в загальній сумі коштів на кінець звітного періоду збільшелась на 8%, це говорить про те, що підприємство платоспроможне. Забезпеченість підприємства власними обіговими коштами на кінець періоду збільшився на 4,26%, значить, підприємство забезпечене сталими джерелами фінансування.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?