Фінансовий аналіз підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Характеристика бухгалтерської звітності в оцінці фінансового стану підприємства. Методи проведення аналізу фінансового стану. Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу. Аналіз зворотності обігових коштів та ліквідності балансу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.1 Загальна характеристика бухгалтерської звітності, яка використовується для оцінки фінансового стану підприємства. Методи проведення аналізу фінансового стану підприємстваТаким чином, фінансування санації може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства (самофінансування), фінансових засобів власників, за допомогою кредиторів і, у виняткових випадках, за рахунок державної фінансової підтримки. У першому випадку санація може здійснюватися в таких формах: зменшення номінального капіталу підприємства; конверсія власності в борг; конверсія боргу у власність; пролонгація строків сплати заборгованості; добровільне зменшення заборгованості; самофінансування. Санація із залученням нового фінансового капіталу може набирати таких форм: альтернативна санація; зменшення номінального капіталу з наступним його збільшенням (двоступінчаста санація); безповоротна фінансова допомога власників; безповоротна фінансова допомога персоналу; емісія облігацій конверсійного займу; залучення додаткових позик. Санаційний прибуток - це прибуток, який виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав (акцій, паїв) за курсом, нижчим від номінальної вартості цих прав, або в результаті їх безкоштовної передачі для анулювання, зниження номінальної вартості або за одержання безповоротної фінансової допомоги від власників корпоративних прав, кредиторів та інших заінтересованих у санації підприємства осіб. За такої форми санації перед акціонерами (власниками) стоїть проблема вибору: або вони здійснюють цільові внески для погашення балансових збитків підприємства1 і зберігають належну їм частку (в абсолютному і відносному розмірах) номінальної вартості статутного фонду, або погоджуються на зниження номінальної вартості, не здійснюючи жодних доплат, фінансові наслідки обох видів санації для власників корпоративних прав підприємства однакові, проте для субєкта господарювання найліпшим буде здійснення додаткових внесків, оскільки в такому разі залучаються додаткові ліквідні засоби, а отже, поліпшується платоспроможність підприємства.Перша форма фінансової звітності «Баланс» складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, та Пасиву, де згруповані їхні джерела. До активу належать статті, які відображають ступінь рухомого майна (ступінь ліквідності), предметний стан майна підприємства. У першому розділі активу відображаються: нематеріальні активи (їх залишкова вартість, первісна вартість та сума зносу), незавершене будівництво, основні засоби (їх залишкова вартість, первісна вартість та сума зносу), довгострокові фінансові інвестиції (які обліковуються за методом участі в капіталі та інші фінансові інвестиції), довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи. Другий розділ активу містить інформацію про запаси: виробничі, тварини на вирощуванні та відгодівлі, незавершене виробництво, готову продукцію, товари, одержані векселі, дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість, первісна вартість, резерв сумнівних боргів), дебіторську заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків, інша поточна дебіторська заборгованість), поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти (в національній валюті, в іноземній валюті та інші оборотні активи). Четвертий розділ пасиву містить дані про короткострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобовязаннями, видані векселі, кредиторську заборгованість за товари, роботи й послуги, поточні зобовязання за розрахунками (з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків, інші поточні зобовязання).Розділ І містить показники по операційній діяльності, тобто основній діяльності підприємства, по фінансовій діяльності підприємства, визначає: фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток, податок на прибуток від звичайної діяльності); фінансові результати від звичайної діяльності (прибуток чи збиток); надзвичайні доходи чи витрати (податки з надзвичайного прибутку); чистий прибуток чи збиток. У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Рух коштів у результаті операційної діяльності включає в себе рядки з 010 до 170 і починається з відображення в ньому показника “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування ”, який переносять до цієї форми зі звіту про фінансові результати.

План
Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

2. Аналітична частина

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?