Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 92
Економічна сутність, цілі, значення, задачі, напрямки аналізу та інформаційна база оборотних активів підприємства. Джерела їх формування та ефективність використання. Аналіз оборотних ресурсів підприємства в умовах використання автоматизованих систем.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Фінансовий аналіз» на тему: «Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства» Студента 5 курсу групи 5Б напряму підготовки 7.030509 спеціальності «облік і аудит»Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства. Важливу роль у збереженні фінансової стійкості підприємства відіграє раціональне управління оборотним капіталом за оптимальним визначенням його структури. У реалізації цього завдання особлива роль належить фінансовому аналізу використання оборотних активів підприємства. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, його структурних підрозділів.Сучасна економічна наука характеризується відсутністю єдиних методологічних підходів у трактуванні категорії оборотних активів, закономірностей їх руху, меж існування і співвідношення з іншими економічними категоріями (оборотний капітал, оборотні засоби, оборотні фонди, фонди обігу тощо) [30]. В положенні зазначено, що «Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з дати балансу» Серед вчених найбільше прихильників визначення оборотних активів як сукупності оборотних фондів та фондів обігу; грошових коштів та їх еквівалентів, а також інших активів, що використовують в одному операційному циклі. Гордієнко та інші під оборотними активами розуміють грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Оборотні активи як натурально-речовинна категорія - це сукупність матеріально-речовинних цінностей і грошових коштів, які беруть участь у створенні продукту, цілком споживаються у виробничому процесі і повністю переносять свою вартість на виробничий продукт упродовж операційного циклу або дванадцяти місяців з дати балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові кошти тощо).Оборотні активи займають значну питому вагу в загальній валюті балансу. Отже, оборотний капітал - це сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговує господарський процес і повністю використовується протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу. У практиці бухгалтерського обліку до них відносять майнові цінності (активи) всіх видів зі строком використання менше від одного року або операційного циклу, якщо він перевищує рік. Оборотний капітал безпосередньо бере участь у створенні нової вартості, функціонуючи в процесі кругообороту всього капіталу. Тому зі збільшенням частки оборотного капіталу в загальній сумі авансованого капіталу час обороту всього капіталу скорочується, а отже, уможливлюється зростання нової вартості, тобто прибутку.В даній курсовій роботі аналіз проводиться на основі даних Балансу (Додаток Б) та Звіту про фінансові результати (Додаток В) ПАТ «Укртелеком» за 2012-2013 рр. Горизонтальним називають такий аналіз, коли роблять оцінку змін окремих статей балансу в часі, порівнюють вартість їх на початок та на кінець року і роблять оцінку цих змін [6]. За 100 % беруть валюту балансу і визначають питому вагу кожної статті у відсотках до підсумку. Роблять оцінку структури активів та джерел їх утворення, оцінку структурних змін за рік. Проведемо горизонтальний аналіз ІІ розділу Активу Балансу «Оборотні активи» за 2013 рік (табл.Наявність зайвих джерел оборотних коштів на підприємстві сприяє створенню наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, відволіканню оборотних коштів з господарського обороту, зниженню відповідальності за цільове й раціональне використання як власних, так і позичених коштів. Порядок формування джерел створення оборотних активів на підприємствах залежить від форми власності, покладеної в основу функціонування підприємства, специфіки його організаційної побудови та інших факторів. Як правило, мінімальна потреба підприємства в оборотних коштах покривається за рахунок таких власних джерел: статутний капітал (фонд), відрахування від прибутку у фонди спеціального призначення, цільове фінансування та цільові надходження (із бюджету, галузевих і міжгалузевих позабюджетних фондів), приріст сталих пасивів.

План
Зміст

Реферат

Вступ

Розділ 1. Основи побудови аналізу оборотних активів підприємства

1.1 Економічна сутність оборотних активів підприємства

1.2 Цілі, значення, задачі, напрямки аналізу та інформаційна база оборотних активів підприємства

Розділ 2. Аналіз оборотних активів підприємства

2.1 Горизонтальний і вертикальний аналіз оборотних активів

2.2 Аналіз джерел формування оборотних активів

2.3 Аналіз ефективності управління оборотними активами

Розділ 3. Напрямки вдосконалення аналізу оборотних активів підприємства

3.1 Особливості проведення аналізу оборотних активів підприємства в умовах використання автоматизованих систем

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?