Фінансовий аналіз діяльності підприємства - Отчет по практике

бесплатно 0
4.5 79
Загальна характеристика підприємства. Формування прибутку та оцінка фінансових результатів організації. Управління грошовими потоками, оборотними активами, інвестиційною діяльністю і ризиками. Оподаткування та формування власного капіталу підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Місцем проходження моєї практики було Фастівське відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», термін проходження практики з 12.01.2015 по 13.02.2015 рік. Зокрема, сучасний стан економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях, має пряме відношення до навчального процесу в вузах, які щороку випускають сотні молодих спеціалістів. Технологічна виробнича практика дає можливість ознайомитися із стилем та методами ведення фінансової роботи на підприємствах, що сприятиме адаптації до умов та характеру можливої майбутньої роботи. Мета технологічної виробничої практики - оволодіння студентами сучасними методами і формами управління фінансовою діяльністю підприємства, формування та поглиблення знань теоретичних аспектів фінансових дисциплін, набуття професійних умінь і навичок фінансового планування, формування здатності прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних виробничих умовах на підприємствах та організаціях різних форм власності. Основні завдання технологічної виробничої практики : · закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства», «Податкова система» та ін.;Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємства, так і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та інтифікаційним кодом. до того ж підприємство має право від свого імені у власних інтересах звертатися до суду із позовами, вимагати відшкодування своїх збитків, якщо вони заподіяні іншим підприємством, або скасування рішень державних органів влади у разі їх незаконного характеру. Статутний капітал ПАТ "Банк "Київська Русь" становить 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів гривень 00 копійок) та розподілений на 60 000 000 (шістдесят мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 гривень (десять гривень 00 копійок) кожна, які існують в бездокументарній формі. За класифікацією Національного банку України за розміром активів ПАТ "Банк "Київська Русь" входить до другої групи банків (великі банки).У звітному році Банк здійснював банківські операції відповідно до Банківської ліцензії від 14.01.2002 №19, від 27.05.2011 №19 та Дозволу №19-5 від 04.06.2010, Дозволу №19-5 від 27.05.2011, а також відповідно до Банківської ліцензії, виданої Національним банком України, за №19 від 13.10.2011 та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 13.10.2011 №19. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, зазначену нижче. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, в тому числі шляхом укладання з юридичними особами агентських договорів. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати свою діяльність щодо: • інвестицій; Банк має право відповідно до Генеральної ліцензії та додатку до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій: • неторговельні операції з валютними цінностями;Фінансові результати діяльності банку включають у себе аналіз динаміки та структури доходів, витрат банку, динаміки прибутку банку та динаміки показників ефективності діяльності банку. Найбільш суттєвий вплив на формування прибутку банку мають статті: процентних та комісійних доходів та витрат, а також адміністративних витрат банку. Оскільки доходи від банківської діяльності за 2011 рік зростали більш швидкими темпами ніж витрати, то у кінцевому підсумку це сприяло збільшенню прибутку до оподаткування за аналізованих період. Після проведення загального аналізу фінансових результатів діяльності банку доцільно проводити аналіз доходів та витрат окремо. Отже, за аналізований період дохідна частина фінансових результатів діяльності банку збільшилась на 9%.Грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності підприємства практично у всіх її аспектах. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності здійснення операційного процесу підприємства. У той же час ефективно організовані грошові потоки підприємства, підвищуючи ритмічність здійснення операційного процесу, забезпечують ріст обсягу виробництва і реалізації його продукції. Активно управляючи грошовими потоками, можна забезпечити більш раціональне й ощадливе використання власних фінансових ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел, знизити залежність темпів розвитку підприємства від залучення кредитів.Прибуток - це важливий узагальнюючий показник оцінки ефективності функціонування кожного субєкта господарювання , оскільки в прибутку акумулюються резерви всіх сторін діяльності підприємства : - виробництво і реалізація; Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнює його фінансовий стан та фінансові відносини з партнерами.

План
Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

1.1 Ознайомлення з підприємством, його структурою, статутними документами та організацією фінансово-економічної роботи

1.2 Характеристика видів діяльності підприємства, його спеціалізація та стратегічна мета

2. Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві та оцінка фінансових результатів

3. Управління грошовими потоками на підприємстві. Оцінка фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності підприємства

4. Управління формування прибутку на підприємстві

5. Оподаткування підприємства. Нарахування та сплата податків у цільові державні фонди

6. Управління розподілом і використанням прибутку

7. Формування власного капіталу підприємства

8. Управління оборотними активами підприємства

9. Діяльність підприємства щодо залучення позичкового капіталу

10. Управління кредиторською заборгованістю

11. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Оцінювання інвестиційних проектів. Формування інвестиційного портфеля

12. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

13. Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування

14. Управління ризиками підприємства

14.1 Політика та структура управління ризиками

14.2 Стратегія підприємства щодо ризиків, які є найбільшими

14.3 Ризики ліквідності та стратегія управління ризиком ліквідності

15. Антикризове фінансове управління на підприємстві. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?