Фінансовий аналіз діяльності підприємств з метою упередження банкрутства: теорія і методологія - Автореферат

бесплатно 0
4.5 177
Банкрутство у системі фінансового аналізу підприємств: теоретичні підходи. Інформаційно-методичне забезпечення фінансового аналізу підприємств на різних стадіях банкрутства. Адаптація класичних методів фінансового аналізу до сучасних умов господарювання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРобота виконана на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки України, м. Житна Інна Павлівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедри обліку і аналізу господарської діяльності доктор економічних наук, професор Кіндрацька Любомира Максимівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу доктор економічних наук, професор Захист відбудеться «_25__» грудня 2009 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за адресою: 03113, м.На нормальні умови функціонування підприємств протягом останніх років суттєво вплинула світова економічна криза, що зумовило необхідність пристосовуватись до існуючої реальності з метою утриматися на ринку та продовжувати свою діяльність. У цьому звязку назріла гостра потреба у вивченні чинних методик аналізу фінансового стану підприємств, удосконалення методології фінансового аналізу з метою упередження і прогнозування банкрутства та розроблення рекомендацій щодо їх застосування. Актуальність теми дисертації обумовлена відсутністю належного теоретичного, методичного і законодавчого забезпечення фінансового аналізу діяльності підприємств з метою упередження банкрутства, а також необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми аналізу банкрутства; визначення функціональних та інституційних особливостей системи фінансового аналізу неспроможності діяльності; прогнозування банкрутства з урахуванням концепції життєвого циклу підприємств та динаміки його економічних характеристик, що сприятиме підвищенню обєктивності інформації про функціонування та перспективи розвитку вітчизняних підприємств та економіки в цілому. В основу дослідження та розробки теоретико-методологічних основ фінансового аналізу діяльності підприємств з метою упередження банкрутства покладено праці відомих вітчизняних та закордонних вчених. Мета дисертаційної роботи полягає у розробленні пропозицій щодо розвитку методології фінансового аналізу, обґрунтуванні концептуальних теоретичних засад організації системи фінансового аналізу діяльності підприємств з метою прогнозування і упередження банкрутства.У розділі 1 «Теоретичні засади банкрутства підприємств» розкрито економіко-правову сутність, здійснено розгорнутий критичний аналіз та вдосконалено елементи механізму банкрутства, опрацьовано багатофакторну класифікацію причин банкрутства, проведено моніторинг нормативно-правового поля інституту банкрутства та визначено і обґрунтовано основні напрями його удосконалення, розроблено організаційно-фінансовий механізм проведення діагностики банкрутства у межах судового процесу, сформовано термінологічну матрицю обстеження понять «банкрутство», «неплатоспроможність», «санація». У процесі моніторингу вітчизняного нормативно-правового поля виявлено потребу у: розробці і визначенні інших, крім надання фінансової допомоги, заходів у межах досудової санації (реорганізація боржника, продаж частини майна, а також реструктуризація заборгованості і розстрочка платежів); визначенні терміну досудової санації; наданні статусу обовязковості процедурі судової експертизи та розширення етапів процедури порушення справи про банкрутство; закріпленні фінансово-аналітичних процедур, супроводження процедури банкрутства. За результатами оцінки змістовного аспекту елементів визначених інформаційних секторів встановлено, що найбільш вагомими та водночас проблемними термінами сфери банкрутства виступають дефініції «банкрутство», «неплатоспроможність», «санація». У розділі 2 «Банкрутство у системі фінансового аналізу підприємств: теоретико-методологічні підходи» розширено уявлення про концепцію життєвого циклу підприємств з урахуванням такого економічного явища, як банкрутство, доведено необхідність проведення аналізу банкрутства на всіх стадіях життєвого циклу підприємства та сформовано його методику, розроблено основні положення теоретико-методологічного базису аналізу банкрутства.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?