Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 128
Аналіз теоретико-прагматичних засад фінансового забезпечення суб’єктів господарювання туристичної галузі та визначенню шляхів його удосконалення. Вивчення особливостей правового регулювання фінансового забезпечення туристичної діяльності в Україні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Захист відбудеться 6 жовтня 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського державного економічного університету за адресою: м.Становлення національної економіки України тісно повязано з розвитком туристичної галузі як пріоритетної і соціально значущої частини системи господарювання, що займає один із провідних напрямів розвитку як світової економіки загалом, так і окремих національних економік. В той же час для України цілком реально здійснити конкурентний прорив, зважаючи на існуючий ресурсний потенціал для розвитку туризму, отримати значні валютні надходження від туристичної діяльності, нарощувати доходи бюджетів, розвиваючи туристичну галузь, а в результаті і всю національну економіку та фінансову систему. Вищесказане актуалізує дослідження концептуальних засад фінансового забезпечення субєктів господарювання туристичної галузі, організаційно-правового регулювання фінансового забезпечення туристичної діяльності, застосування перспективних форм і методів фінансового забезпечення стратегічних напрямів розвитку індустрії та інфраструктури туризму. Однак слід зазначити, що в економічній літературі ще недостатньо досліджені фінансові аспекти функціонування та розвитку субєктів господарювання туристичної галузі, а в Україні практично відсутні комплексні дослідження, присвячені цьому питанню. Інформаційну основу дисертаційного дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних економістів, законодавчі та нормативні акти, які регулюють фінансове забезпечення субєктів господарювання туристичної галузі в Україні; звітні дані субєктів господарювання туристичної галузі, офіційні дані Держкомстату України та Головного управління статистики в Івано-Франківській області; матеріали, надані страховими компаніями та банківськими установами, відділом туризму міськвиконкому м.У першому розділі „Теоретико-правові засади фінансового забезпечення субєктів господарювання туристичної галузі” розкрито питання концептуалізації фінансового забезпечення субєктів господарювання туристичної галузі (СГТГ), організаційно-правового регулювання фінансового забезпечення туристичної діяльності та фінансового забезпечення стратегічних напрямів розвитку індустрії та інфраструктури туризму. Фінансове забезпечення субєктів господарювання туристичної галузі реалізується шляхом акумулювання фінансових ресурсів з метою покриття витрат діяльності спеціалізованих і неспеціалізованих субєктів індустрії туризму та координаційно-управлінських структур в галузі туризму На координаційно-управлінський сектор туристичної галузі покладається завдання розробки та впровадження соціально-економічних заходів, які спрямовані на зміцнення економіки туризму і підвищення ефективності цієї галузі. По-перше, існує проблема організації фінансового забезпечення розвитку субєктів господарювання туристичної галузі, зумовлена часовими обмеженнями з огляду на зростання експортного туристичного потенціалу країн з розвиненою ринковою економікою, по-друге, організація фінансового забезпечення відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів, високої вартості залучення капіталу, а також в умовах державної політики, яка не відзначається системністю і поступовістю щодо реалізації повноважень у сфері регулювання фінансового забезпечення. З метою реалізації стратегічних напрямів фінансового забезпечення розвитку туристичної галузі, виникає необхідність провести оцінку існуючого фінансового забезпечення субєктів господарювання туристичної галузі та можливостей ефективного залучення фінансових ресурсів для організації та ведення туристичної діяльності на основі та з використанням туристичної інфраструктури, потенціалу туристичних ресурсів.У дисертаційній роботі наведено теоретичні узагальнення та отримано практичні результати, які сприятимуть підвищенню ефективності фінансового забезпечення субєктів господарювання туристичної галузі. Під фінансовим забезпеченням субєктів господарювання туристичної галузі слід розуміти акумулювання фінансових ресурсів з метою покриття витрат діяльності спеціалізованих і неспеціалізованих субєктів індустрії туризму та координаційно-управлінських структур в галузі туризму. Фінансове забезпечення спрямовується на відтворення ресурсно-майнового потенціалу туристичної діяльності за рахунок власних коштів субєктів господарювання, кредитування, бюджетного фінансування, оренди, інвестування, страхування, що дозволяють проводити туристичну діяльність та отримувати соціальний та економічний ефект від її здійснення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?