Фінансове забезпечення розвитку страховика - Автореферат

бесплатно 0
4.5 81
Концептуальні засади створення системи фінансового забезпечення страховика. Методологія економічного аналізу його господарської діяльності. Складові фінансового потенціалу розвитку страхової компанії. Інструментарій прогнозування її бізнес-стратегій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: Баранова Вікторія Глібівна, кандидат економічних наук, доцент, Одеський державний економічний університет, доцент кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку. Офіційні опоненти: Фурман Василь Миколайович, доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри страхування; Плиса Володимир Йосипович, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту. Захист відбудеться "13" березня 2009 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.055.01 в Одеському державному економічному університеті за адресою: 65026, м.В умовах посилення кризових явищ в фінансовому і реальному сегментах економіки перед страховиками постали нові завдання, повязані з розробкою нормативної та інструктивної баз, збереженням розгалуженої мережі, диверсифікацією діяльності, перепідготовкою кадрів та пошуком платоспроможних клієнтів. Проте, беручи до уваги вагомі здобутки науковців, зазначимо, що проблема створення фінансового забезпечення розвитку страховиків є недостатньо вивченою та потребує подальших розробок. Практично нема комплексних досліджень, спрямованих на розроблення рекомендацій зі створення фінансового потенціалу та системи фінансового забезпечення, яка сприятиме розвитку та підвищенню конкурентоспроможності страховиків на внутрішньому і зовнішньому ринках, дискусійними є питання оцінки фінансової стійкості страховиків, недостатньо розробленими є підходи до прогнозування розвитку тощо. Для досягнення наміченої мети були окреслені наступні завдання: - дослідити концептуальні засади системи фінансового забезпечення страхових компаній, означити місце та роль фінансового забезпечення в процесі розвитку страховика; Новизна наукових результатів конкретизується в таких положеннях: вперше: - запропоновано інтеґральний показник фінансового потенціалу розвитку страховика, що відображає зміни надходжень страхових внесків, страхових резервів, статутного капіталу та інших фінансових ресурсів, застосування якого дозволить визначити розмір фінансових ресурсів, які страховик може використовувати на розвиток, а також оцінити фінансову політику розвитку та ідентифікувати, які чинники вплинули у найбільшому ступеню на його фінансовий стан;У першому розділі "Концептуальні засади фінансового забезпечення розвитку страховика" досліджено концептуальні засади створення системи фінансового забезпечення страховика, визначено сутність і складові фінансового потенціалу розвитку страховика та відстежено методологічні підходи до оцінювання фінансового стану та розвитку страховика. Виконаний у дисертаційній роботі критичний огляд наукових поглядів і концептуальних положень щодо сутності фінансового забезпечення страховика та фінансового забезпечення його розвитку дав змогу уточнити поняття "система фінансового забезпечення страховика" і "система фінансового забезпечення розвитку страховика". Під системою фінансового забезпечення страховика ми розуміємо процес (систему дій) накопичення та цільового використання коштів для реалізації стратегічної мети страховика. Фінансовий надлишок, що утворюється при формуванні фінансового забезпечення страхових та операційних зобовязань, створює матеріальну основу фінансового забезпечення розвитку. У другому розділі "Методичні підходи до оцінювання фінансового забезпечення розвитку страховика" проведено порівняльну характеристику методик оцінювання фінансового стану страховиків, виявлено особливості методичних підходів до оцінювання їхнього фінансового розвитку, освітлено тенденції у політиці з формування фінансового забезпечення страховиків в Україні, обґрунтовано використання для діагностики фінансового розвитку страховика інтеґрального показника фінансового потенціалу розвитку.У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення важливого наукового завдання щодо створення системи фінансового забезпечення розвитку страховика. У процесі виконання дисертаційної роботи поглиблено концептуальні засади визначення сутності системи фінансового забезпечення розвитку страховиків у ринковій економіці, які полягають в цілеспрямованих діях щодо акумулювання фінансових ресурсів з метою здійснення майбутньої страхової діяльності, здійснення заходів створення фінансового потенціалу розвитку та системи фінансового забезпечення розвитку страховика на основі прогнозування та ефективного інвестування.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?