Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 128
Дослідження основ фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва. Визначення особливостей функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації. Вивчення та аналіз сучасного стану кредитування виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУКНауковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василик Остап Дмитрович, Державна фінансова академія, ректор. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів; кандидат економічних наук Колотуха Сергій Миколайович, Уманський державний аграрний університет, доцент кафедри фінансів. Захист відбудеться “17” грудня 2003 р. о 13.00. годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03680, м.Розв?язання проблеми фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників обумовлюється і необхідністю вирішення питання збалансування доходів та видатків сільських бюджетів, яких в Україні налічується понад 12 тисяч, і понад 90% з яких є дотаційними через неспроможність сільськогосподарських підприємств, як платників податків, забезпечити їх достатніми бюджетними ресурсами . Невирішеність зазначених проблем стримує процес фінансової стабілізації, подальшого розвитку і зміцнення аграрного сектору економіки України, а також обумовлює актуальність обраної автором теми дисертаційної роботи. Дисертаційна робота виконана як складова наукової проблематики Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів України 2000-2002 рр. і повязана з дослідженнями „Використання фінансово-кредитного механізму при вирівнюванні економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств” - номер держреєстрації 0202U004341 (автором подані пропозиції щодо вдосконалення правових і організаційних засад фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва, “Проблеми та шляхи удосконалення фінансового механізму підтримки агропромислового комплексу в умовах трансформації економіки” - номер держреєстрації 0102U006346 (автором подані пропозиції щодо удосконалення методів фінансового забезпечення та державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва). Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення таких завдань: дослідити теоретичні основи фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва та визначити особливості функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації; вивчити сучасний стан кредитування сільськогосподарського виробництва та виявити можливості залучення кредитних та інвестиційних ресурсів у сільськогосподарське виробництво;У першому розділі “Теоретичні основи фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств” досліджено економічну сутність фінансів сільськогосподарських підприємств. Автором сформульовано принципи організації фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств до яких віднесено: визначення обсягу фінансових ресурсів, науковообгрунтованого їх прогнозування, створення фінансових резервів, нормативно-правове забезпечення. Зясовано, що фінансова діяльність сільгосппідприємств у сучасних умовах складається з таких елементів, як планування джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів для забезпечення стабільного розвитку сільськогосподарського підприємства; аналізу фінансової звітності та визначення платоспроможності підприємства; контролю за формуванням та ефективним використанням фінансових ресурсів у процесі сільськогосподарського виробництва. Дослідження фінансового забезпечення сільгосппідприємств засвідчує наступне: сільськогосподарські підприємства працюють за рахунок власних ресурсів, які на сьогодні за питомою вагою є значними однак недостатніми для самофінансування, а відтак не можуть бути джерелом розвитку; кредиторська заборгованість сільгоспвиробників формується переважно із заборгованості перед державою; банківське кредитування не відіграє суттєвої ролі у розвитку сільськогосподарської галузі, хоч на даний час намітились позитивні тенденції щодо зростання обсягів кредитування з боку вітчизняних комерційних банків, у тому числі і в частині пільгового кредитування. У другому розділі “Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств” досліджено фінансове забезпечення сільськогосподарських виробників в Україні власними ресурсами.Результатом дисертаційної роботи є теоретичні узагальнення і розробка пропозицій із питань щодо вдосконалення методів фінансового забезпечення та державного регулювання з метою розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні. Зважаючи на важливість і специфічність сільськогосподарської галузі поглиблено теоретичне обґрунтування необхідності фінансової підтримки і регулювання сільськогосподарського товаровиробництва в умовах реформування аграрного сектора економіки України, що зумовлено зміною форм власності, станом матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, недосконалістю амортизаційної політики та диспаритетом цін між продукцією сільського господарства та промисловості, особливостями технологічного процесу сільськогосподарського виробництва.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?