Фінансове забезпечення формування та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 193
Виявлення та аналіз ключових ознак обслуговуючих кооперативів у сільському господарстві, як суб’єктів фінансово-економічних відносин. Дослідження та характеристика теоретико-методологічних засад фінансового забезпечення обслуговуючих агрокооперативів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Ткачук Ірина Григорівна, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри фінансів. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Крупка Михайло Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; кандидат економічних наук, доцент Яцух Олена Олексіївна, Таврійський державний агротехнологічний університет, завідувач кафедри фінансів і кредитую. кооператив фінансовий економічний Захист відбудеться 11.03. 2010 року о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 у Тернопільському національному економічному університеті за адресою: 46020, м.Як показує світовий досвід, одним з інструментів підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських товаровиробників є їхня участь в різного виду обслуговуючих кооперативах, які дають змогу обєднати зусилля своїм членам в умовах ринкової конкуренції. Сьогодні до проблем формування і функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (надалі - СОК) звертаються дедалі більше українських вчених, які досліджують суть та закономірності розвитку кооперативних процесів в умовах нашої держави. Необхідність дослідження цих проблем і розробки науково обґрунтованих пропозицій щодо формування ефективного фінансового забезпечення створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів зумовила вибір теми дисертаційної роботи. Зі спеціальних методів дослідження в дисертації використано: табличний і графічний методи відображення інформації; методи структурно-логічного аналізу (при визначенні логіки й структури дисертаційної роботи); ситуаційного аналізу (в процесі оцінювання ситуації щодо податкового регулювання діяльності обслуговуючих агрокооперативів); логічного моделювання (при обґрунтуванні пріоритетних напрямків фінансового забезпечення функціонування обслуговуючих агрокооперативів в умовах нашої держави); метод аналітичних порівнянь (при зіставленні результатів фінансово-господарської діяльності діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у досліджуваному регіоні); дедуктивний, індуктивний та узагальнення (при вивченні теоретичних і практичних аспектів фінансування кооперативних організацій у сільському господарстві); соціологічний (при анкетуванні обслуговуючих агрокооперативів Івано-Франківської області); розрахунково-конструктивний (при виконанні прогнозних розрахунків фінансових потоків та обґрунтуванні вибору оптимальної системи оподаткування для обслуговуючого кооперативу); кореляційний і регресійний аналіз (у процесі моделювання впливу різних джерел фінансування на чистий дохід (виручку) сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів); метод оцінки реальних опціонів (при оцінюванні інвестиційної привабливості обслуговуючого кооперативу з позицій його членів). Найбільш суттєві результати дисертаційної роботи, які містять елементи наукової новизни, полягають у такому: вперше: - розроблено підхід до оцінювання інвестиційної ефективності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на основі використання концепції реальних опціонів, що дає змогу враховувати фактор невизначеності щодо вступу та подальшої участі члена кооперативу в його діяльності, а також оцінити вартість інших ризиків, повязаних з діяльністю кооперативу в майбутньому;У першому розділі “Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення формування та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” комплексно досліджено соціально-економічну сутність кооперативних організацій у сільському господарстві, концептуалізовано основні поняття, які використовуються для опису фінансового забезпечення субєктів господарювання, визначено особливості формування та використання фінансових ресурсів у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах. Розкриття соціально-економічної сутності кооперативних організацій будь-якого виду дало змогу сформулювати авторське визначення терміна “кооператив” як групи людей чи юридичних осіб, які добровільно обєдналися з метою задоволення своїх економічних, соціальних, культурних чи інших потреб (інтересів) шляхом спільного ведення господарства на умовах особистої (трудової чи майнової) участі в його діяльності на справедливих засадах. Доведено, що роль фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів полягає не лише у визначенні обсягів фінансування їхніх потреб, а й у пошуку джерел фінансового забезпечення і у виборі конкретних форм фінансування діяльності з урахуванням особливостей акумулювання та використання ними фінансових ресурсів.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?