Фінансове управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Класифікація вищих навчальних закладів і характеристика освітніх послуг. Теоретичне обґрунтування механізму оцінювання та аналітичні формули розрахунку вартості освітніх послуг з урахуванням особливостей ціноутворення для державних навчальних закладів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Фінансове управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитаціїРобота виконана в Запорізькій державній інженерній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Салига Сергій Якович, Запорізька державна інженерна академія, завідувач кафедри фінансів Лазаряна, завідувач кафедри фінансів і банківської справи кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться 26 квітня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м.У рішенні даної задачі значна роль вищої освіти, що обумовлює необхідність адаптації самих вищих навчальних закладів (ВНЗ) І-ІІ рівня акредитації до ринку. Насамперед реформується система фінансування вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, де на передній план виходять децентралізовані джерела надходження грошових коштів. Нерівномірність надходження грошових коштів, збільшення рівня інфляції, зміна форм роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації виявляють значне навантаження на підрозділи, що розробляють і реалізують управлінські рішення щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів вищого навчального закладу, обігу його грошових коштів. Ці підрозділи повинні організувати свою діяльність так, щоб оперативно враховувати всі зміни середовища (оцінювати матеріальні, людські, фінансові ресурси), оптимальним чином вживати короткострокові заходи щодо реалізації обраної фінансової стратегії, постійно контролювати і регулювати відхилення фактичних результатів діяльності ВНЗ І-ІІ рівня акредитації від планових. У роботі застосовувалися методи дослідження: історико-ретроспективний огляд - для характеристики процесів становлення та розвитку вищої освіти в Україні; аналіз і синтез - для визначення взаємозвязку між чинниками зовнішнього і внутрішнього середовища та стратегією підприємства; стратегічний аналіз - для виділення напрямів діяльності вищих навчальних закладів; формалізація - для структурування процесу розробки загальної та фінансової стратегії; балансовий - при формуванні ціни на освітні послуги; графоаналітичний метод - для виявлення залежностей між пріоритетними альтернативами і стратегією вищого навчального закладу; методи оцінювання витрат на підготовку спеціалістів; факторний аналіз й економіко-математичне моделювання - для розробки стратегії.У першому розділі „Теоретичні засади управління фінансами вищих навчальних закладів” - розглянуто систему фінансування вищих навчальних закладів в Україні, сутність фінансової стратегії організації в умовах ринку, стратегії управління, пристосовані до навчальних закладів. В сучасних умовах коли фінансування фактично відбувається лише за статтями оплати праці, стипендії студентів і фінансування комунальної сфери, навчальні заклади знаходяться у тяжких економічних умовах. Бланк відносить: розгляд підприємства як відкритої соціально-економічної системи, що має здатність до самоорганізації; звязок базових стратегій операційної діяльності підприємств; переважна орієнтація на підприємницький стиль стратегічного управління фінансовою діяльністю; відокремлення домінантних сфер стратегічного фінансового розвитку; забезпечення гнучкості фінансової стратегії; забезпечення альтернативності стратегічного фінансового вибору; забезпечення постійного використання результатів технологічного прогресу у фінансовій діяльності; врахування рівня фінансового ризику у процесі прийняття стратегічних фінансових рішень; орієнтація на професійний апарат фінансових менеджерів у процесі реалізації фінансової стратегії; забезпечення розробленої фінансової стратегії підприємства відповідною організаційною структурою управління фінансовою діяльністю і організаційною культурою. У другому розділі „Удосконалення механізму фінансового управління вищим навчальним закладом” - розглянуто навчальний заклад як складну соціально-економічну систему відкритого типу, механізм оцінювання і формування потенціалу вищого навчального закладу, оцінка ефективності реалізації фінансової стратегії вищим навчальним закладом. При цьому необхідно враховувати наступне: конкуренція на ринку освітніх послуг постійно збільшується, що повинно стимулювати пошук конкурентоспроможних стратегій; промислові підприємства збільшують обсяги виробництва, що надалі зумовить зростання попиту на технічні спеціальності; демографічний спад призведе до боротьби за абітурієнта; зявилась необхідність у використанні сучасних технологій для забезпечення високої якості освіти, без новітніх інформаційних технологій навчальний заклад фактично не існує; відроджується система держзамовлення шляхом проведення тендерів між навчальними закладами (наприклад, на підготовку і перепідготовку спеціалістів на замовлення державних служб зайнятості); слід враховувати комерціалізацію закладів освіти, оскільки навчальні заклади - це важливий елемент ринкової економіки.

План
1. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?