Фінансове регулювання реструктуризації комерційних банків в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 128
Визначення сутності поняття реструктуризації комерційних банків. Розробка концепційної схеми реалізації фінансового механізму регулювання реструктуризації банків в Україні. Визначення напрямів мінімізації фінансової нестабільності банківських установ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Львівський національний університет імені Івана ФранкаЗ дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Наведено оцінку нормативно-правового забезпечення реструктуризації банків, розроблено методичні рекомендації щодо реструктуризації комерційних банків в Україні. Реструктуризация коммерческого банка - это совокупность мероприятий, направленных на стабилизацию, оздоровление финансового состояния банка (повышение уровня ликвидности, платежеспособности и прибыльности банка, снижение риска в деятельности банка) с целью обеспечения дальнейшего роста и развития банковского учреждения. Разработана концептуальная схема финансового регулирования реструктуризации банков в Украине, которая включает: объект (банк, который подлежит реструктуризации); субъекты - ответственные органы, которые осуществляют реструктуризацию (сам банк, Национальный банк Украины, органы государственной власти, государственные контролирующие органы, инвестор); виды реструктуризации (финансовая, корпоративная, управленческая, производственная); методы к соответствующим видам реструктуризации: рефинансирование, снижение обязательных резервных требований, процедура банкротства, капитализация (финансовая); присоединение, слияние, превращение, выделение, разделение (корпоративная); введение временной администрации; введение кураторов в банк, приватизация или национализация, ликвидация (управленческая); совершенствование банковских операций, специализация или универсализация, внедрение банковского продукта (производственная); методы финансового регулирования реструктуризации согласно ее определенным видам (управление пассивами; отзыв лицензии; обновление технологии и др.); рычаги финансового регулирования реструктуризации: учетная ставка процента, срок кредита, норма резервирования, акции, паи, налог, кредит. В процессе реструктуризации банков можно использовать такие методы: поддержание ликвидности банков Центральным банком; переход проблемного банка под управление государственного регулятора; национализация социально значимых банков с последующей их приватизацией; продажа кризисного банка; введение Центральным банком моратория на удовлетворение требований кредиторов и др.На сучасному етапі розвитку ринкових відносин щораз частіше виникають умови для ефективного використання реструктуризації як одного зі шляхів оздоровлення економіки. В Україні виникла потреба розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення реструктуризаційних процесів і, особливо, покращення механізму їхнього фінансового регулювання у банківській сфері, а також ухвалення відповідних нормативно-правових актів, які б забезпечували ці процеси. Проте в дослідженнях перелічених авторів не повною мірою розкрито сучасні проблеми фінансового регулювання реструктуризації комерційних банків, не систематизовано видів ризиків реструктуризаційних процесів, не обґрунтовано алгоритму процесу реструктуризації банків. Інформаційною базою дослідження були: закони і підзаконні акти України щодо фінансового регулювання реструктуризаційних процесів в Україні; матеріали Національного банку України (НБУ), Міністерства фінансів України, енциклопедичні видання, монографічні дослідження та періодичні вітчизняні й зарубіжні видання, результати власних досліджень автора. Удосконалено: - понятійний апарат і термінологію реструктуризації банку та її складових елементів, а саме: 1) поняття "реструктуризації комерційного банку", і її видів: "фінансової", "корпоративної", "управлінської" й "виробничої" реструктуризації; 2) поняття "фінансового регулювання реструктуризації комерційного банку".У першому розділі "Теоретико-методологічні засади фінансового регулювання реструктуризації комерційних банків" розкрито теоретичні основи фінансового регулювання реструктуризації комерційних банків, висвітлено банківські кризи, їхні причини та роль у розвитку фінансового сектора економіки, обґрунтовано потребу реструктуризації комерційних банків як одного зі шляхів їхнього оздоровлення, розкрито види реструктуризації банку, а також сутність та елементи її фінансового регулювання. Це відбувається шляхом: змін в активах і пасивах банку (фінансова реструктуризація); організаційно-правових змін банку (корпоративна реструктуризація - злиття, поділ, приєднання, виділення, поглинання); змін у структурі банківських послуг (виробнича реструктуризація); змін у структурі керівництва, управлінсько-виконавчого персоналу, а також змін організаційної структури банку - внутрішніх підрозділів і системи організації регіональних управлінь, філій та відділень банку (управлінська та внутрішня організаційна реструктуризація). Фінансова реструктуризація - це комплекс заходів, який, з одного боку, передбачає погашення простроченої заборгованості банку, спрямований на зміну структури власного капіталу та зобовязань банку, а з іншого - забезпечує управління, передання чи ліквідацію

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?