Фінансове право: галузь права, навчальна дисципліна і наука - Автореферат

бесплатно 0
4.5 109
Фінансове право як публічна галузь права. Правові інститути та розділи фінансового права. Фінансове законодавство України та його система. Проблема співвідношення системи права і системи законодавства. Етапи розвитку науки фінансового права України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукРобота виконана на кафедрі конституційного та адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Академії правових наук України Захист відбудеться “15” квітня 2004 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. З дисертацією можна ознайомитися у наукові бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Професор Ю.А.Ровінський започаткував дослідження предмету і методу фінансового права, але за 43 роки, які пройшли з того часу, змінився політичний і економічний устрій країни, тому і фінансово-правові інститути, які досліджував засновник фінансового права на терені Радянського Союзу, змінилися. Роботами, які присвячені дослідженню теорії фінансового права, є монографії наших сучасників: доктора юридичних наук, професора П.С.Пацурківського “Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології” та “Проблеми теорії фінансового права”, в яких розглядаються загальні питання всієї теорії фінансового права на сучасному етапі розвитку та його статті у науковому віснику Чернівецького університету імені Ю.Федьковича. Його учнем В.М.Вишновецьким проведено дисертаційне дослідження “Система фінансового права України в умовах переходу до ринкової економіки”, в якому автор розглянув поняття системи фінансового права, розкрив обєктивну зумовленість та юридичну природу цієї системи, обґрунтував сучасну структуру системи фінансового права, юридичну природу структурних елементів системи фінансового права. Метою дослідження є визначення сфери фінансово-правового регулювання для безпомилкового віднесення до предмету фінансового права відносин, що мають грошовий характер, та розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо визначення структури фінансового права як галузі, що буде слугувати вдосконаленню фінансового законодавства. Під фінансовим правом у дисертації автор розуміє: галузь права; фінансове законодавство як систему нормативно-правових актів; науку як систему знань і уявлень про фінансово-правові явища і опосередкування їх правовою формою; навчальну дисципліну як систему вивчення фінансового права як галузі права, чинного фінансового законодавства та вироблених фінансово-правовою наукою явищ у галузі фінансів, та їх правову форму.Перший розділ дисертації “Фінансове право як галузь права” присвячений розробці основних правових засад фінансового права як галузі права і складається із двох підрозділів. Його відкриває підрозділ 1 розділу 1 “Фінансове право як публічна галузь права”, в якому, враховуючи існуючі дослідження, автор ставить перед собою мету дослідити три точки зору при поділі права на публічне і приватне, виявити предмет та метод фінансового права. Передусім відносини у сфері фінансової діяльності держави, що складають предмет фінансового права поділяються в залежності від функцій фінансової діяльності на наступні групи: а) мобілізації грошових коштів в державні фонди; б) розподілу фінансових ресурсів держави; в) використання фінансових ресурсів держави; г) контролю за рухом фінансових ресурсів держави; д) емісії грошових знаків. Розділ 2 дисертаційного дослідження “Фінансове право як навчальна дисципліна” складається з двох підрозділів в якому міститься детальна характеристика фінансового права як навчальної дисципліни та інститутів, які входять до фінансового права як навчальної дисципліни. Побудова фінансового права як навчальної дисципліни, дозволяє науці, що його вивчає, здійснювати дослідження загальних питань теорії фінансового права, і розробку питань, повязаних із подальшим розвитком і удосконаленням окремих фінансово-правових інститутів з урахуванням вимог практики, сприяє поліпшенню вивчення цієї галузі права студентами, полегшує користування відповідним законодавством, сприяє вирішенню актуальних завдань систематизації фінансового законодавства.Оскільки система фінансового права спирається на обєктивно існуючу фінансову систему, а її основу складають норми права і фінансово-правові інститути, фінансове право охоплює точно визначену групу суспільних (економічних) відносин, які "включаються" виключно у фінансове право, тому ніяких зобовязальних відносин, що входять у цивільне право, в фінансове право як галузь включати не можна. Різні відносини можуть регулюватися нормами фінансового законодавства, система якого будується на нормативно-правових актах, норми яких можуть належати до різних галузей права.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?