Фінансове планування в сільськогосподарських підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 112
Мультисценарна оптимізаційна модель розробки планових фінансових рішень з урахуванням особливостей виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Конструктивні напрями модернізації фінансового планування господарських підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник:доктор економічних наук, старший науковий співробітник СТЕЦЮК Петро Антонович, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, Офіційні опоненти:доктор економічних наук, професор, академік УААН ПАСХАВЕР Борис Йосипович, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, головний науковий співробітник відділу кандидат економічних наук, доцент МРИНСЬКА Тетяна Степанівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри менеджменту ім. проф. Захист дисертації відбудеться «9 » лютого 2010 р. о 1500 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» УААН за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН (03680, м.Глибокі зміни економічної моделі діяльності через істотні неочікувані викривлення у розвитку всієї сукупності суспільних процесів зумовили поступовий, проте, нерівномірний та суперечливий розвиток сільськогосподарських підприємств та неузгодженість шляхів вирішення існуючих проблем. Важко прогнозована динаміка зовнішнього фінансового оточення, значна кількість директивних рішень та нормативних актів, що часто змінюються, перешкоджають сільськогосподарським підприємствам обєктивно оцінювати та передбачати майбутній фінансовий стан, диференційовано управляти процесами і прогнозувати свій розвиток, а тим паче проривну стратегію. Складність, недостатня вивченість та невирішеність зазначених проблем фінансового планування сільськогосподарських підприємств зумовили вибір теми дослідження, підтверджують його актуальність, значимість, визначають мету та завдання. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність та логічну послідовність вирішення наступних завдань: - уточнити і систематизувати понятійний апарат тематики дослідження та теоретичні основи фінансового планування як чинника підвищення фінансової адаптивності сільськогосподарських підприємств; Наукова новизна одержаних результатів полягає в систематизації теоретичного базису фінансового планування, удосконаленні його методичних основ та обґрунтуванні ефективного способу впровадження системи фінансових планів в практику управління сільськогосподарських підприємств, а саме: вперше: - запропоновано доповнити понятійний апарат фінансового планування визначенням «фінансова адаптивність підприємства» та надано його інтерпретацію з позицій системно-синергічного підходу до управління, що ґрунтується на оптимальному поєднанні принципів гомеостазису та динамізму;У першому розділі - «Теоретичний базис фінансового планування сільськогосподарських підприємств» - уточнено та поглиблено сутність понятійно-категоріального апарату щодо фінансового планування, розкрито підходи й основні проблеми планування фінансових показників в різних часових зрізах та визначена специфіка його здійснення на сучасному етапі економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано авторське визначення фінансового планування, як комплексу поліваріантних заходів, що включає визначення величини та структури активів і пасивів, руху грошових потоків, доходів і витрат, потребу і напрями використання фінансових ресурсів, джерела їх формування, а також оцінку фінансової адаптивності та ефективності запланованих заходів із урахуванням тенденцій у зовнішньому середовищі в форматі реалізації обраної фінансової стратегії на визначений термін. Доведено, що стратегічна складова має бути присутньою в системі фінансових планів сільськогосподарських підприємств. З огляду на реальну практику та запити і виклики сьогодення, стратегічне фінансове планування визначено як процес розробки цілей фінансової діяльності підприємства на перспективу, визначення потреби в фінансових ресурсах та структури джерел їх забезпечення на ці цілі в межах встановлених часових та інших нормативів (вартості джерел формування фінансових ресурсів, рівнів фінансової стійкості та ліквідності, рентабельності активів тощо), який завершується розробкою та прийняттям спеціального фінансового плану. У другому розділі - «Оцінка сучасної практики фінансового планування сільськогосподарських підприємств» - впорядковано, систематизовано й гармонійно узагальнено здобутки та прорахунки сучасної практики фінансового планування сільськогосподарських підприємств, виявлено фактори впливу на його кількісні та якісні параметри.Уточнення та поглиблення сутності понятійно-категоріального апарату фінансового планування, дозволило запропонувати авторське визначення фінансового планування сільськогосподарських підприємств, що сприяло розкриттю підходів й виявленню основних проблем планування фінансових показників в різних часових зрізах та визначенню особливостей його здійснення на сучасному етапі економічного розвитку сільськогосподарських підприємств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?