Фінансове планування в малому підприємництві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 84
Теоретичні основи фінансового планування в малому підприємництві в ринкових умовах господарювання. Аналіз стану малого бізнесу в Донецькому регіоні і його особливості. Створення поетапної моделі реорганізації фінансових процесів малого підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
міністерство освіти і науки України Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.Робота виконана в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України Петрушевський Юрій Люціянович, Донецький державний університет управління Брюховецька Наталя Юхимівна, Донецький університет економіки і права, проректор з наукової роботи кандидат економічних наук, доцент Захист дисертації відбудеться "27" вересня 2005 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім.Актуальність теми дослідження обумовила необхідність розвитку даного наукового напрямку, удосконалення та доповнення існуючих теоретичних і методологічних положень, розробки конкретних механізмів і заходів, що стосуються адаптації фінансового планування для малого підприємництва. У процесі дослідження використовувались: метод наукового пізнання, дедукції та індукції при побудові процесної моделі фінансового планування, процедури формування комплексного бюджету малого підприємства, розробки схеми адаптивно-ковзного планування; загальнонауковий історичний метод при розгляді становлення різних систем фінансового планування; метод термінологічного аналізу при визначенні ключових економічних понять; методи системно-структурного аналізу великого масиву інформації, а також пакети сучасних прикладних програм при автоматизації процесу бюджетування в малих підприємницьких структурах. Теоретичну базу дисертації склали наукові праці і публікації провідних вітчизняних і закордонних економістів із проблем ринкової економіки, організації підприємництва, управління фінансами, активами і пасивами на малих підприємствах, планування і контролінгу. Підтверджено гіпотезу про те, що основною проблемою для субєктів малого підприємництва є проблема безперервного фінансового планування, яка полягає в низькій оперативності складання планів і їх нереальності; відсутності чітких внутрішніх стандартів формування фінансових планів, фінансовій нереалізованості; відриві довгострокових фінансових планів від короткострокових; труднощах у визначенні потреби у фінансуванні; відсутності оперативної, структурованої інформації; труднощах здійснення фінансового аналізу різних варіантів розвитку ситуації у невизначених умовах. Найбільшу значущість у дослідженні мають такі розробки: структурно-логічна схема фінансового планування; схема формування комплексного бюджету малого підприємства в рамках оперативно-адаптивного фінансового планування; схема адаптивно-ковзного планування, яка враховує специфіку діяльності підприємницької фірми; процесна модель фінансового планування малого підприємства; рекомендації щодо автоматизації бюджетування за рахунок використання електронних таблиць як найбільш оптимального для малого підприємництва інструменту бюджетного управління, які дозволяють формувати, узгоджувати бюджети між бізнес-одиницями, а також контролювати їх виконання, надають можливість проведення аналізу різних фінансових сценаріїв діяльності підприємства при різноманітних економічних умовах.У першому розділі "Науково-теоретичні основи фінансового планування в малому підприємництві в ринкових умовах господарювання" на основі наукових досліджень українських і зарубіжних вчених розкрито сутність фінансового планування, показано його місце і роль у системі управління підприємництвом. Узагальнено світовий досвід фінансового планування в малому підприємництві, визначено можливість і межі його використання на українських малих фірмах. У роботі розглянуто різні точки зору дослідників і наведено позицію здобувача щодо визначення і змісту понять "фінансове планування", "бюджетування", а також принципів побудови етапів фінансового планування в малому підприємництві. У другому розділі "Аналіз стану малого бізнесу в Донецькому регіоні й особливості його фінансового планування" наведено ретроспективний аналіз розвитку малого бізнесу в Донецькому регіоні за період 1992-2004 рр., оцінено фінансово-економічні показники і фактичну ефективність його функціонування. У третьому розділі "Удосконалення фінансового планування в малому підприємництві Донецького регіону" розроблено комплексні підходи до удосконалення фінансового планування в малому підприємництві, а саме: сформовано поетапну модель реорганізації фінансових процесів малого підприємства з метою постановки фінансового планування як бізнес-процесу з використанням процесної методології; розроблено і реалізовано систему оперативно-адаптивного фінансового планування, яка враховує масштаби та види діяльності підприємницьких структур; розроблено рекомендації щодо автоматизації процесу бюджетування на малих підприємствах на основі застосування сучасних компютерних технологій.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?