Фінансове планування у страхових організаціях - Автореферат

бесплатно 0
4.5 86
Розгляд та аналіз загальнотеоретичних питань стосовно сутності фінансового планування, його особливостей, функцій та принципів організації в роботі суб’єктів господарювання. Оцінка фінансового оперативного планування діяльності страхової організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДЗахист відбудеться «24»жовтня 2008 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.Київ, вул. Дисертацію присвячено дослідженню фінансового планування у страхових організаціях за умов розвитку конкурентноздатного страхового ринку України. Визначено основні переваги та недоліки фінансового планування страховиків. Дисертація містить науково обґрунтовані пропозиції щодо покращення фінансового планування в роботі страхових організацій України.Досвід багатьох страхових організацій в розвинутих країнах показує, що за сучасного ринку, з його жорсткою конкуренцією, планування фінансово-господарської діяльності є найважливішою умовою виживання, економічного зростання та процвітання. Вирішення питань забезпечення стійкого розвитку страхової організації вимагає постійного коригування методів управління на основі розробки і реалізації цілісного механізму фінансового планування. Вагомий внесок в дослідження та розробку практичних засад фінансового планування та зокрема, в страхових організаціях внесли вітчизняні і російські вчені: І. Зокрема, сучасна економічна думка з питань фінансового планування розглядає, в основному, організаційні питання формування окремих стратегічних планів розвитку та їх інформаційного забезпечення, у меншій мірі торкаючись таких питань, як організаційно-методичні аспекти розробки фінансової стратегії та оперативного плану діяльності страховика; вибір альтернатив стратегії і механізм її реалізації; процедура планування в короткостроковому періоді; забезпечення поєднання стратегічних та оперативних завдань за допомогою системи збалансованих показників. У процесі дослідження використовувалися як загальноприйняті, так і спеціальні методи: методи структурно-логічного і якісного аналізу і синтезу - для дослідження питань сучасних економічних і фінансових теорій і робіт вітчизняних і зарубіжних учених; системного аналізу - при розробці моделі механізму фінансового планування та його складових - стратегічних і оперативних планів; спеціальні методи статистичного, фінансового і економічного аналізу - при оцінці тенденцій розвитку страхового ринку України та окремих страхових організацій; статистичних групувань; експертні методи - для оцінки вибору стратегічних пріоритетів, стратегічної альтернативи; методи економіко-математичного моделювання - при визначенні показників стратегічного та оперативного фінансового планування страховика; абстрактно-логічний - теоретичні узагальнення та формулювання висновків, монографічний - при дослідженні необхідності і структури фінансового планування в страховій галузі.У розділі 1 «Методичні засади фінансового планування в страхових організаціях» досліджено теоретичні засади та функції фінансового планування як важливої складової фінансового менеджменту. Одним з вагомих аспектів загальної системи управління є планування, тобто, орієнтований на перспективу процес прийняття рішень, який коригується відповідно потреб ринку та власників, поєднуючи регулювання та контроль. В дисертаційній роботі запропоновано виділити основні завдання фінансового планування в страховій організації, а саме: - забезпечення основної, фінансової та інвестиційної діяльності необхідними фінансовими ресурсами; У розділі 2 «Стратегічне фінансове планування у страхових організаціях» досліджено особливості стратегічного (довгострокового) фінансового планування фінансово-господарської діяльності страховиків. Аналіз процесу планування в страхових компаніях засвідчує, що суттєва проблема, яка перешкоджає повноцінному використанню цього інструменту управління є неузгодженість кількісних та якісних цілей, стратегічних та оперативних завдань, які стоять перед страховиком в цілому, окремими структурними підрозділами чи працівниками.У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та запропоновано нове розвязання наукового завдання щодо вдосконалення фінансового планування діяльності страхових організацій в умовах розбудови ринкової економіки. У результаті дослідження сутності фінансового планування та визначення його особливостей в страхуванні виявлено, що в нашій країні практика ефективного фінансового планування в страхових організаціях знаходиться ще на стадії становлення, стикаючись з обєктивними економічними труднощами, недосконалістю нормативно-правової бази, нестачі фахівців. На основі аналізу існуючих підходів щодо комплексу фінансового планування та його елементів, автором визначено основні складові такого планування в страховій організації: стратегічне планування, оперативне планування та система збалансованих показників. Враховуючи особливості страхової діяльності, в дисертаційному дослідженні запропоновано модель стратегічного планування в страхових організаціях.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?