Фінансове планування на підприємстві - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 69
Фінансове планування як найважливіший елемент бізнес-плану, його об’єкти, методи та головний інструментарій. Характеристика джерел фінансування: кредитування, позичковий капітал. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На даний час, коли попередня система галузевого планування втратила своє значення і повністю зруйнована, на більшості підприємств не приділяється належна увага фінансовому плануванню, а планові розрахунки мають короткочасний характер. Увага до складання фінансових планів на підприємствах була послаблена через високі темпи інфляції, а постійні умови господарювання, нестабільність податкової системи, взаємні неплатежі підприємств роблять розрахунки фінансових показників малодостовірними. Без фінансового планування не можна досягти того рівня управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне вдосконалення матеріальної бази, соціальний розвиток колективу. Ніякий інший вид планування не може мати для підприємства такого узагальнюючого, глобального значення, бо саме фінанси охоплюють усі без винятку сторони і ділянки функціонування підприємства. Фінансове планування здатне активно впливати на усі сторони роботи підприємства через вибір обєктів фінансування, направлення грошових коштів і вибірково, в залежності від віддачі тих чи інших заходів економічного і соціального розвитку, сприяти раціональному використанню трудових, матеріальних і грошових ресурсів, і тому обрана тема дипломної роботи є дуже актуальною.У третьому розділі вказано на деякі шляхи удосконалення фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах.Надання самостійності підприємству означає не тільки відмову від повної регламентації зверху всієї його діяльності та надання підприємству широких прав у визначенні та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку виробництва, мотивації праці та відповідальності за кінцеві результати господарювання, але й усвідомлення важливості безперервного вивчення ринку та готовності до ринкових коливань. Аналіз багатьох наукових досліджень та їх систематизація свідчать про те, що фінансове планування на підприємстві - це планування фінансових ресурсів і напрямків їх використання з метою забезпечення господарської та фінансової діяльності підприємства [21, с. по-третє, обсяг фінансових ресурсів, який визначається при плануванні, не дозволяє підприємству або ускладнює створення надмірних запасів матеріальних ресурсів, здійснення позапланових капітальних вкладень [8, с. Обєктами планування є доходи підприємства, включаючи нагромадження (прибуток тощо) , взаємовідносини з державним бюджетом і державними позабюджетними фондами, обсяг капіталовкладень, інших форм інвестування фінансових ресурсів (зокрема, участь на ринку цінних паперів), обсяг довготермінових кредитів банків на інвестиційні заходи, потреби підприємства у власних оборотних коштах і джерелах їх покриття. У сучасних умовах роль фінансового планування поступово змінюється, оскільки підприємства самі зацікавлені в тому, щоб реально оцінювати свій фінансовий стан на сьогоднішній день та на найближчу перспективу, по-перше, щоб досягти успіху в своїй господарській діяльності; по-друге, щоб своєчасно виконати свої зобовязання перед бюджетом, соціальними фондами, банками та іншими кредиторами, тим самим захистивши себе від штрафних санкцій.Сучасні умови господарювання, за яких підприємства опинилися наодинці з невизначеним зовнішнім середовищем, непередбачуваною поведінкою інших субєктів ринкових відносин спонукали їх до впровадження та максимального розширення прогнозування і фінансового планування, подальшого удосконалення методології й методики розроблення як прогнозів, так і планів. Дійсно, фінансовий план, як і будь-який інший план, - це взаємозалежне, взаємозумовлене, регулююче управління діяльністю, де навіть невеликі зміни зовнішніх і внутрішніх умов та чинників можуть порушити передбачені структури і баланси, що потребує повного перегляду всіх складових. Отже, з усіх розглянутих визначень сутності фінансового планування цілком очевидним є те, що без фінансового планування не може бути досягнутий такий рівень управління економікою підприємства, який забезпечує підвищення її ефективності, успіх на ринку, розширення та оновлення матеріальної бази, успішне розвязання соціальних питань, здійснення матеріального стимулювання працівників. Розглянувши визначення фінансового плану різних авторів, вважаємо за необхідне уточнити, що процес фінансового планування повинен відображати мету операційної та маркетингової діяльності підприємства, являти собою розробку системи різних за змістом і термінами дії фінансових планів, визначати обсяг фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямками їх цільового використання залежно від розміру підприємства, форми господарювання, форми власності та поставлених завдань. Специфічність фінансового планування полягає в тому, що обєктом фінансового планування завжди є діяльність держави, господарських структур і окремих громадян; предметною галуззю фінансового планування є фінансові ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних процесів в економіці.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Зміст та завдання фінансового планування,його значення

1.1 Сутність, види, методи та принципи фінансового планування

1.2 Роль фінансового планування в ринковій економіці

Розділ 2. Аналіз фінансового плану підприємства(на матеріалах ЗАТ ‘’Ужгородська швейна фабрика”)

2.1 Аналіз порядку складання та прийняття фінансового плану

2.2 Аналіз виконання фінансового плану підприємства

Розділ 3. Вдосконалення фінансового планування на підприємстві в сучасних умовах

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?